Ledig stilling ved VID - Førsteamanuensis i familieterapi og systemisk praksis

Førsteamanuensis i familieterapi og systemisk praksis (130200) | VID vitenskapelige høgskole

 

Last ned annonsen her:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/130200/foersteamanuensis-i-familieterapi-og-systemisk-praksis

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. VID ble etablert 1.1. 2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

 

VID har ca. 3500 studenter, 300 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Høgskolen tilbyr ca. 50 forskjellige studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Førsteamanuensis i familieterapi og systemisk praksis

Ved VID Vitenskapelige Høgskole, er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis fra 1.august 2017. Stillingen er for tiden innplassert ved Fakultet for sosialfag.

Fakultet for sosialfag har ca. 36 årsverk og tilbyr bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid, og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis. I tillegg tilbyr fakultetet videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, konflikthåndtering og barnevernfaglig veiledning.

Arbeids- og ansvarsområder

Stillingen er knyttet til studieprogrammet i familieterapi og systemisk praksis. Arbeidsoppgaver er undervisning, veiledning, sensur, faglig/pedagogisk utvikling, samt administrasjon og drift av klasser og utdanningsprogram. Det inngår i arbeidsoppgavene å initiere, utvikle, innhente, koordinere og lede forskningsprosjekter samt drive forskerveiledning.

Om utdanningen

Utdanningen legger vekt på å utdanne kritisk reflekterte terapeuter og praktikere som kan forstå, analysere og intervenere på individ-, familie- og gruppenivå. Konstruktivistiske perspektiver står sentralt i utdanningsprogrammet, og utdanningen fokuserer på grunnlagsforståelse og hvordan disse perspektivene arbeides med i praksis.

Kvalifikasjoner

Det kreves

 • Utdanning innen systemisk familieterapi /familiebehandling eller tilsvarende på ph.d. nivå
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse 
  Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år
 • Relevant praksis. Erfaring med systemisk praksis og terapi med barn, unge, par eller familier
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne fortrinnsvis i et skandinavisk språk

Det er ønskelig med

 • Erfaring fra samarbeid i tverrfaglige team
 • Erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • Faglige nettverk innenfor det systemiske fagfeltet
 • Erfaring med fagutvikling, forskning og prosjektledelse

Ønskede egenskaper

 • Liker å motivere og inspirere studenter
 • Fleksibel og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Personlig egnethet ses sammen med formalkompetanse
 • Relevant erfaring og kompetanse innenfor det systemiske fagfeltet
 • God formidlingsevne
 • Forskningskompetanse

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis fremgår av «FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet må søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no) før tilsetting kan vurderes.

Vi kan tilby

 • Mulighet for faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Høgskolen er en IA bedrift
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Stillingsinnehaver må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Søkere fra land utenfor Skandinavia som ikke har en universitetsgrad fra et engelskspråklig land må legge ved resultat fra en TOEFL test hvor det er oppnådd minimum 550 poeng (80 poeng på internett basert test). Dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen to år beherske norsk tilstrekkelig til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde: 

 • Søknad
 • CV, vitnemål og attester
 • Liste over alle søkerens publiserte/vitenskapelige arbeider
 • Liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt 

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Vitenskapelige arbeider som skal vurderes, må i helhet lastes opp digitalt som vedlegg til søknaden.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Søknadsfrist: 25. januar 2017

Nærmere opplysninger om stillingene ved henvendelse til
studieleder Randi Bagge, e-post randi.bagge@vid.no, tel +47 22451849  
dekan Torhild Bjerkreim, e-post torhild.bjerkreim@vid.no,  tel +47 22451940