Forskningsprosjekter

Peter Stratton har nå kommet med en oppdatert oversikt over: The Evidence Base of Systemic Family and Couple Therapies .

Se www.aft.org.uk

Klikk på grønn boks til høyre Evidence Based Practice.

Så boks til høyre Score15, oversikt over 2000-2009, oppdatert januar 2011.

Prosess-utfall studien i par- og familieterapi. En nasjonal multisenter pilotstudie i Norge, 2009-2011.

Dette er en pilotprosjektstudie med det mål å utprøve og implementere bruken av det web-baserte klientdata innsamlings- og tilbakemeldingsverktøyet STIC (Systemic Therapy Inventory of Change) for å studere prosess og utfall i familieterapi ved tre samarbeidende institusjoner: 1) Familieavdelingen, Modum Bad, 2) ABUP Sørlandet Sykehus, Kristiansand, og 3) Ålesund familievernkontor (med støtte fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir)). Verktøyet inngår i ”klient-fokusert forskning/empiri-informert praksis” som har som mål å gi feedback-informasjon til de pågående terapier og slik sett være like nyttig klinisk som det er forskningsmessig. Prosjektet ledes fra Forskningsinstituttet, Modum Bad v/Tore Gude og Terje Tilden, og leder for styringsgruppen er professor Arnstein Finset, Avdeling for adferdsfag, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Studien er designet og vil bli gjennomført i nært samarbeid med den internasjonalt anerkjente familieterapeut, forsker og teoretiker, professor William M. Pinsof, The Family Institute, Northwestern University, Evanston/Chicago, USA. STIC gir primært kvantitative data, i første omgang til et naturalistisk design, senere i et hovedprosjekt med mål om en kontrollert, randomisert studie der en undersøker forskjellen på bruk eller ikke bruk av klientens feedback i terapi. I hovedprosjektet tas det også sikte på å implementere ITSR (Integrative Therapy Session Report) som er terapeutenes tilsvarende feedback-system. Parallelt vil kvalitative prosjekter igangsettes, blant annet for å undersøke deltakernes opplevelse av instrumentenes og prosedyrenes nytteverdi. Det ble gitt prosjektmidler fra Helse Sør-Øst for pilotprosjektperioden 2009-2010. En vil søke midler videre til et hovedprosjekt fra 2011-2013 med det ambisjonsnivå å lønne én post doc. og minst tre doktorgradsstipendiater.