Årsberetning 2013 - 2014

Årsberetning for perioden februar 2013 – februar 2014

Leder
Pelle Slagsvold (2013-15)

Styremedlemmer:
Nestleder og forskningskontakt Bente Barstad ( 2012-14)
Leder av årskonferansekomiteen: Jannicke Tindberg (2013-2015)
Siv Merethe Myhra (2013-2014)

WEB ansvarlig:
Jarle Svardal (2013-2014)

Varamedlemmer:
Alicja Olkowska
Henriette Alsing
Halvor de Flon r

Metaforums redaksjon:
Kari Yvonne Kjølås
Pål Abrahamsen
Hilde Ingebrigtsen

Sekreteriatet:
Daglig leder: Allan Ettrup Hansen
Medlemsansvarlig: Arne Kallekleiv

STYRETS ARBEID
De valgte styre og varamedlemmer samt Kari Kjølås fra Metaforums redaksjon har deltatt på styremøtene. Det har vært avholdt 9 ordinære styremøter og ett styreseminar i denne perioden. Til sammen har styret behandlet 89 saker i tillegg til drøftinger på styreseminarene.

Året startet med noe treghet med å finne møtedatoer noe som gjorde at vi kom litt bakpå. For senere år er det god læring at foredragsholdere for Logen bør være i boks innen sommerferien, noe vi ikke klarte.
Styret inviterte to medlemmer som har vist engasjement i sertifiseringsordning for familieterapeuter til felles drøfting . Vi har også lest oss opp på engelske tekster rundt dette “red og green book.” Vi opplever at menge medlemmer er opptatt av det og at vi derfor må forholde oss til det.

Styret har fortsatt å arbeide i underkomiteer i forhold til arbeidskrevende saker som Årskonferanse, Logen og Systemiske Kafeer.

MEDLEMMER

2008  2009 2010 2011 2012 2013
910 955 1017 995 813 854

Vi har stor tro på medlemsøkning etter nye rutiner for registrering og purring.

ARRANGEMENTER
NFFTs Årskonferanse på Vettre
Styret hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av NFFT sitt 30 års jubileum 13. – 15. februar 2013.. Temaet for jubileet var:» Balansekunst – mellom storm og stille» Plenumsforeleser onsdag var ved Jim Wilson, Director of The Centre for Child focused practice at The Institute og Family Therapy in London, og fredag ved Anne Helgeland, Familieterapeut og PH. D kandidat i profesjonsetikk ved Universitetet i Agder. Samt Lars Dencik, Professor i sosialpsykologi ved Roskilde Universitetet i Danmark.
Det ble presentert 12 workshops av medlemmene.
Det ble presentert to systemiske dialoger. Kari Kjølås og Geir Lundby. Kjersti Opstadius og Morten Hammer
Generalforsamlingen ble avholdt 14. februar.
Velkomst av nye deltagere, Pianobar med Geir Langslet og Christine Meyer, Kunstneriske innslag og jubileumsmiddag.

Systemisk kafé:
Systemisk kafé arrangeres flere steder rundt omkring i landet av foreningens medlemmer. I Oslo arrangeres disse i regi av NFFT. Arrangementskomiteen i 2013 har bestått av Alicja Olkowska, Siv Merethe Myra og Jarle Svardal fra styret, samt Arve Bjelland Grov og Hege Elisabeth Wathne. Det har i året som har gått blitt arrangert 3 Systemiske kafeer:

  • 19. februar: Søren Hertz ble intervjuet av Alicja Olkowska, på Litteraturhuset.
  • 3. juni: Per Jensen og Inger Ulleberg ble intervjuet av Alicja Olkowska, på Litteraturhuset.
  • 14. november: Elspeth McAdam ble intervjuet av Morten Hammer, på Kunstnernes hus Til årsberetning 2013
  • Førjulseminar i Gamle Logen.

Det 16. førjulsseminaret fant sted 5. og 6. desember 2013, som vanlig i Gamle Logen i Oslo. Ansvarlige for planlegging og avvikling var 2 fra styret: Halvor deFlon og Jannicke W. Tindberg og Metaforums redaksjon, ved Kari Yvonne Kjølås. Hele styret i NFFT var sammen om gjennomføringen. I år var det vel 50 påmeldte, men styret valgte å gjennomføre for ikke å bryte en vellykket tradisjon som vi gjerne vil at skal fortsett. Arrangementet var beregnet til å gå i balanse, men uten det budsjetterte overskudd. Pga uforutsette utgifter må vi i år melde om et underskudd, noe som vil bli nærmere redegjort for på generalforsamlingen 2014.

De tidligere 15 seminarene i Logen har hittil enten gått i balanse eller med overskudd og har hittil innbrakt et adskillig økonomisk tilskudd til foreningen. Det er ønskelig at arrangementet fortsetter videre.
Foreleser var Fakhra Salimi Leder av MIRA. Under tittelen ”MANGFOLD & KULTUR - Verdier og verdighet i møtet med den andre” og Gry Stålsett ”MANGFOLD & TRO - Verdier og verdighet - i terapi”:
Gode talere og musikalske innslag ved Tor Egil Braseth og bidro til å skape en god ramme og fin stemning, og ikke minst bidragene fra Svein Tindberg som leste tekster fra Abrahams barn dag 1 og lagde en nydelig collage dag 2 sammen med slampoetene Sarah Camille Ramin Osmundsen og Fredrik Høyer.
Vi takker alle aktørene for innsatsen.

Juniseminaret
NFFT sin organisasjon ble stilt tilgjengelig for Juniseminaret i nord, men dette måtte droppes grunnet for lav tilmelding.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Norden
Styret legger vekt på å fortsette det nordiske samarbeidet som er etablert.
Leder møtte også de andre Nordiske lederne i Helsinki i mai med Finsk forening som vert.

Europa
EFTA, den europeiske familieterapiorganisasjonen er en paraplyorganisasjon med tre underkamre, hvorav ett, NFTO, er organisasjonen for nasjonale familieterapiforeninger. Styret var representert ved leder og nestleder på NFTO/EFTA møte i Prato Italia i mars. Oppfølging i etterkant av møtet var deltagelse i valgkomiteen for nytt styre i NFTO ved valget i Istanbul okt.2013.
Norsk og nordisk styremedlem i NFTO
Hans Christian Michaelsen ble gjenvalgt som styremedlem i NFTO (2013- 2017)
Nordisk og internasjonalt

Styret var godt representert ved EFTA konferansen i Istanbul, og hadde ett styreseminar knyttet opp mot konferansen.

METAFORUM:
Metaforum - Norsk magasin for familieterapi / medlemsblad for NFFT - årgang 30, kom ut med 4 nummer i 2013. Redaksjonen har også i år bestått av: Pål Abrahamsen og Hilde Ingebrigtsen og Kari Yvonne Kjølås som ansvarlig redaktør.
Bladet har også knyttet til seg 2 faste skribenter, Suzanne Børretzen og Marie Theisen. Bladet benytter seg også i noen grad av andre inviterte skribenter til enkeltoppdrag.

Bladet er et uavhengig organ, politisk- og livssynsnøytralt og var av redaksjonen i 2012 foreslått knyttet opp mot Redaktørplakaten (Se denne). Dette vil bli tatt videre i 2014.
Bladet har økt jevnlig i innhold og omfang gjennom årene. Det er gledelig at stadig flere bidrar med stoff til bladet.
En viktig målsetning for bladet har vært å formidle informasjon om hva som rører seg i vårt fagfelt, spesielt innenlands og i Norden, men også internasjonalt, samt bidra til fagutvikling, og utveksling av informasjon og meninger.
Bladet søker å dekke opp en del av utgiftene til drift gjennom annonser.
Det har også vært drøftet å selge enkeltnummer via NFFTs web-butikk. Dette vil bli videre planlagt i 2014.
Styret anser bladet som et viktig bindeledd mellom styret og medlemmene - og medlemmer imellom.

Forskningsarbeid
Styrets bidrag for å legge til rette for formidling av forskingsresultater, utveksling og nettverksbygging har vært en pågående prosess, også inneværende år. Styret har vært opptatt av å bidra til at NFFT’s medlemmer og andre skal få oversikt og informasjon om norske forskningsprosjekter igjennom vår web side. I dette arbeidet trengs det samarbeid og innspill fra aktørene innen forskningsfeltet, utenfor styret.

Når det gjelder invitasjonen til norske par- og familieterapeuter om deltagelse i det europeiske forskningsforum basert på SCORE 15, er det så langt styre kjenner til ingen norsk deltagelse.
Styret har vært opptatt av at det foregår mye viktig fagutvikling og forskning i det norske familieterapifeltet, som også burde gjøres mer kjent for det europeiske familieterapimiljøet. Styret har fulgt opp EFTA/NFTO arrangementet i Oslo juni-2012 med deltagelse fra en styre representant i arbeidsgruppen og scientific commitee for den første europeiske konferansen for systemisk forskning. Konferansen avholdes i Heidelberg mars 2014, og er et samarbeid mellom EFTA og Universitetsklinikken i Heidelberg.

Fokus på Familien
Styreleder har deltatt på årsmøtet og representantskapsmøtet for tidsskriftet Fokus på Familien.

ØKONOMI OG REGNSKAP
Regnskapet er ikke ferdig men vil bli presentert på generalforsamlingen og bli lagt ut på web så snart det er revidert.

Pelle Slagsvold
Leder NFFT