Årsberetning 2015 - 2016

Årsberetning NFFT for perioden februar 2015-2016

Leder:
Pelle Slagsvold 2015-2017

Styremedlemmer:
Nestleder: Henriette C. Alsing, 2015-2017
Styremedlem: Halvor de Flon, 2015-2017
Styremedlem og webansvarlig: Kristin S. Breda, 2014-2016
Styremedlem Kristin H. Dahl. 2014-2016

Varamedlemmer:
Lennart Lorås, 2015-2016
Ellen Kirkebø Landa 2015-2016
Ellen Vokes 2015-2016

Sekretariat:
Daglig leder/regnskapsansvarlig: Allan Ettrup Hansen
Medlemsansvarlig: Arne Kallekleiv
Metaforumredaksjonen:
Kari Yvonne Kjølås
Pål Abrahamsen
Hilde Ingebrigtsen

Medlemmer:
Pr.22.11.15 har NFFT 1079 medlemmer. Medlemstallet er fortsatt gledelig økende.

STYRETS ARBEID:
De valgte styremedlemmer, sekretariat samt Kari Kjølås fra Metaforum, har deltatt på styresamlinger og styremøter. Fra tidligere å ha hatt styremøter ca hver 6.uke på kveldstid, har styret i 2015 prøvd ut 2 dagers samlinger med mye arbeid på mail og i underkomiteer mellom samlingene. Da valget ved siste årsmøte ga en styresammensetning med økt geografisk spredning, ble dette vurdert som en hensiktsmessig arbeidsform.

Styret har fra sist årsmøte hatt 4 styresamlinger, ett styremøte pluss diverse komitèmøter på kveldstid.
Vi opplever det som nyttig at styremedlemmene kommer fra flere landsdeler og fagmiljøer, og at dette tilfører styret og NFFT nye ideer og impulser.
yret har arbeidet med følgende saker:

 • Forberedelse og gjennomføring av 2 Systemiske kafeer i Oslo i mai og november 2015
 • Forberedelse og gjennomføring av Førjulsseminaret i Gamle Logen i desember 2015
 • Forberedelse og gjennomføring av Årskonferansen på Vettre i februar 2016. Styret besluttet at Årskonferansen 2016 skulle arrangeres over 2 dager, mot tidligere 3. Hensikt er å få bedre utnyttelse av alle dagene faglig sett, og gjøre det mulig for flere medlemmer å delta på konferansen.
 • Vertskap for ledersamling for de Nordiske familieterapiforeningene i mai 2015
 • Spørsmålet om sertifisering av familieterapeuter er behandlet i en egen underkomitè i styret. Styret legger fram sak til årsmøtet om dette arbeidet.
 • Systematisk arbeid med rekruttering av nye medlemmer til NFFT er gjort ved at styremedlemmer har oppsøkt utdanningskull på høgskoleutdanningene, vi deler ut info om medlemsskap på systemiske kafeer og øvrige arrangementer vi deltar på eller arrangerer selv.
 • Spørsmål om pensjonistmedlemsskap ble reist på siste årsmøte og overlatt til styret å behandle. Styret har behandlet saken og konkludert med at det ikke er ønskelig å innføre et eget pensjonistmedlemsskap med redusert medlemskontingent.
 • Avvikling av kontoret og møterom på Enerhaugen Familievernkontor, etter at styret mottok oppsigelse før sommeren 2015. Styret flyttet kontorartikler og arkiv ut i august, og har lagret dette midlertidig og uten kostnad ved Bærum BUP, Jonsbråten, Tokerudkollen 31, etter avtale med seksjonsleder Kristin S. Breda. Styret har behandlet sak om å leie av nye lokaler og har konkludert med at det ikke er aktuelt pr. dato. Styret kan pr. nå benytte møterom ved Diakonhjemmets Høgskole vederlagsfritt fordi styremedlemmer i NFFT jobber der.

DELTAKELSE PÅ FORSKJELLIGE ARRANGEMENTER OG OPPDRAG I INN- OG UTLAND

 • Deltakelse på EFTA-konferanse i Beograd i september, representert v/ Halvor de Flon.
 • Deltakelse på møte om økonomiske støtteordninger til utdanninger i Helsedirektoratet i september 2015 v/ Kari Kjølås og Kristin S. Breda
 • Deltakelse på svensk familieterapiforening (SFT) i september 2015 v/Lennart Lorås
 • Deltakelse på Diakonhjemmets markering av 25 år for familieterapiutdanning v/ Pelle Slagsvold. Halvor de Flon satt også i arrangementskomiteen fra Diakonhjemmet. Kristin Dahl deltok også som ansatt og fra styret.
 • STOK (Dansk familieterapiforening) avholdt i november 2015 sin årlige konferanse. Der deltok Kristin Dahl og Pelle Slagsvold.
 • Hans Christian Michaelsen er NFFTs representant i EFTAs styre og sitter som sekretær

EGNE ARRANGEMENTER:
Førjulsseminar i Gamle Logen
Det 18. førjulsseminaret fant sted 3. og 4 desember 2015, som vanlig i Gamle Logen i Oslo. Ansvarlige for planlegging og avvikling fra styret var: Jannicke W. Tindberg og Kari Yvonne Kjølås fra Metaforums redaksjon. Hele styret i NFFT og Metaforums redaksjon, samt Rikke Helmer var sammen om gjennomføringen. I år var det ca 120 deltakere. Hovedtittel: ”Lederskapets essens – lederens eksistens” med Kjetil Eikeset, Trond Kjærstad og Steinar Bjartveit. Vi takker aktørene for innsats og for et flott seminar!

NFFTs Årskonferanse Vettre 2015
Styret hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av årskonferansen 11.-13. februar 2015. Tema i 2015 var ” Reflekterende posisjoner i praksis”. Dette var knyttet til Tom Andersen og en markering av at det var 30 år siden reflekterende team ble etablert. Det var ca 90 deltagere på konferansen.

Plenumsforeleser onsdag var professor John Shotter, kjent som en av bidragsyterne av sosialkonstruksjonistisk tenkning og for sitt fokus på praksis fremfor teori, samt nære samarbeid med Tom Andersen. Fredag var det paneldebatt med Anne Hedvig Vedeler, Magnus Hald, Rolf Sundet og Vigdis Vie Torsteinsson om deres erfaringer og refleksjoner knyttet til årets tema.

Det ble presentert 9 workshops av medlemmene og disse fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne.Det ble vist film om Tom Andersen og arrangert systemisk dialog mellom redaktørene i Fokus på familien, Ella Kopperud og Ottar Næss.

Generalforsamlingen ble avholdt 12. februar. Kunstneriske innslag og festmiddag.

SYSTEMISKE KAFEER.
Det har vært gjennomført 2 systemiske kafeer i Oslo i 2015. Vi har en målsetting om 4 i året, men det lot seg ikke gjøre i 2015. Begge kafeene er holdt på Litteraturhuset, noe vi synes fungerer bra. Pris kr. 100,- for medlemmer og 130,- for ikke-medlemmer. Kafeene har vært godt besøkt.

12.mai: Anne Hedvig og Gerdt Henrik Vedeler i samtale med Halvor de Flon
Anne Hedvig Vedeler forsvarte i 2011 sin doktoravhandling Dialogical Practices – Diving into the Poetic Movement – exploring ’supervision’ and therapy’ ved University of Bedfordshire i England. Hun er opptatt av detaljene i det musikalske møtet og ser all kunnskap som midlertidig og bevegelig, skapt sammen med og mellom mennesker. Til daglig har hun sin privatpraksis som terapeut og veileder på Nesodden og i Oslo. Dessuten er hun 1. amanuensis ved Diakonhjemmets høgskole i Oslo hvor hun underviser i familieterapi og systemisk praksis.

Gerdt Henrik Vedeler er utdannet psykolog fra 1951. Han startet sin yrkeskarriere på Nic Waals institutt og har i det meste av sitt yrkesliv arbeidet innen barne- og ungdomspsykiatrien. Han var blant de første i Norge som ble opptatt av og skolerte seg i Milanoteamets arbeid. Han har arbeidet mye som underviser og veileder og underviser fortsatt på Diakonhjemmets høgskole i Milanometoden og familieterapeutisk arbeid med barn og familier. Gerdt Henrik Vedeler har skrevet flere artikler i Fokus på familien og i bøker. Den sist publiserte er «Familien som ressurs i psykososialt arbeid»fra 2011 og 2012. Far og datter møtes nå til systemisk kafè.

12.November: Jim Wilson ble intervjuet av Morten Hammer
”Jim Wilson er en erfaren familieterapeut og har utarbeidet metoder som spesielt tar sikte på å inkludere barn i behandlingen. Han har også skrevet bøker om temaet. Jim Wilson er blant annet tilknyttet Institute of Family Therapy i London og underviser jevnlig i Norge.”

FORSKNING OG FAGUTVIKLING
Lennart Lorås fra NFFTs styre, er Phd student og har et stort nettverk innen relevant forskning og fagutvikling. Han har påtatt seg å være styrets forskningskontakt og har formulert ny informasjon til forskningssiden på nettsiden. Det er et pågående arbeid for å oppdatere relevant forskningsinformasjon til medlemmer og andre interesserte. Dette gjøres løpende tilgjengelig via NFFTs nettsider.

METAFORUM
Metaforum – Norsk magasin for familieterapi/medlemssblad for NFFT – årgang 32, kom ut med 4 fyldige nummer i 2015. Redaksjonen har også i år bestått av Pål Abrahamsen, Hilde Ingebrigtsen og Kari Yvonne Kjølås som ansvarlig redaktør.

Bladet har økt jevnlig i innhold og omfang gjennom årene. Bladet benytter seg i stor grad av skribenter til enkeltoppdrag – og innsendte bidrag. Fast tilknyttet som skribent er Suzanne Børretzen. Det er gledelig at stadig flere bidrar med stoff til bladet. Redaksjonen takker alle bidragsytere.
En viktig målsetting for bladet er å formidle informasjon om hva som rører seg i vårt fagfelt, spesielt innenlands og i Norden, men også internasjonalt, samt bidra til fagutvikling og utveksling av informasjon og meninger.
Bladet er et uavhengig organ, politisk og livssynsnøytralt og har siden 2012 vært knyttet opp mot Redaktørplakaten.
Bladet søker å dekke opp en del av utgiftene til drift gjennom annonser. Det har også vært drøftet å selge enkeltnummer via NFFTs web-butikk. Samt mulighet for en abbonnementsordning.

Redaksjonen ønsker også at bladet skal bli fortløpende tilgjengelig på medlemssiden på nett. (www.nfft.no) Dette har blitt utsatt på grunn av overgang til nytt websystem, men blir tatt med videre i 2016.
Styret anser bladet som et viktig bindeledd mellom styret og medlemmene – og medlemmer imellom.

FOKUS PÅ FAMILIEN
NFFT er medlem av Representantskapet i Fokus. NFFT sin leder er fra januar 2015 valgt for en periode på 2 år, som leder for Representantskapet. I mars /april deltok NFFTs leder i utlysning og tilsetting av ny redaktør i Fokus på Familien sammen med forlag og sittende redaktør.
ØKONOMI OG REGNSKAP

Økonomiansvarlig legger regnskap 2015 og budsjett 2016 fram på generalforsamlingen.
I desember 2015 varslet vår mangeårige daglige leder/regnskapsansvarlige Allan Ettrup Hansen at han ønsket å fratre sitt verv. Styret har rekruttert en erstatter: Joe Sowerby, som går inn i funksjonen i overlapp med regnskapsavslutningen sammen med Allan.

8.februar 2016, For styret i NFFT
 Pelle Slagsvold, leder