Årsberetning 2016-2017

Årsberetning NFFT for perioden februar 2016-2017

Leder: Pelle Slagsvold 2015-2017

Styremedlemmer:
Nestleder: Henriette C. Alsing, 2015-2017
Styremedlem: Halvor de Flon, 2015-2017
Styremedlem og webansvarlig: Kristin S. Breda, 2016-2018
Styremedlem Kristin H. Dahl. 2016-2018

Varamedlemmer:
Lennart Lorås, 2016-2017
Ellen Vokes 2016-2017. Ikke aktiv siden vår 2016 på grunn av sykdom
Camilla Jensen Oanes 2016-2017

Sekretariat:
Daglig leder/regnskapsansvarlig: Allan Ettrup Hansen tom 30.06.16/ Joe Sowerby
Medlemsansvarlig: Arne Kallekleiv

Metaforumredaksjonen:
Kari Yvonne Kjølås, Pål Abrahamsen, Hilde Ingebrigtsen, Jarle Svardal og Suzanne Børretzen

Medlemmer: Pr.04.01.17 har NFFT 1080 medlemmer. En økning på ett -1- medlem siden forrige årsmøte.

STYRETS ARBEID

De valgte styremedlemmer, sekretariat samt Kari Kjølås fra Metaforum, har deltatt på styresamlinger og styremøter. Fra tidligere å ha hatt styremøter ca hver 6.uke på kveldstid, har styret i 2016 videreført en kombinasjon av styresamlinger (3 stk) og 4 kvelds-styremøter med Skype. I tillegg har det vært gjennomført en rekke komitémøter i løpet av året. (AU, Årskonferansekomité, Førjulsseminarkomité, Sekretariat og web, Systemisk kafekomité)

Styret har arbeidet med følgende saker:

 • Forberedelse og gjennomføring av 5 Systemiske kafeer i Oslo I 2016
 • Forberedelse og gjennomføring av Førjulsseminaret i Gamle Logen i desember 2016
 • Forberedelse og gjennomføring av Årskonferansen på Vettre i februar 2017
 • Styreleder deltok på ledersamling for de Nordiske familieterapiforeningene i november 2016
 • Inngåelse av ny avtale med webleverandør om ny hjemmeside
 • Utarbeidelse av profil og stil, overføring av data fra gammel webside
 • Utvikling av ny hjemmeside
 • Inngåelse av ny avtale om økonomi- og regnskapssystem
 • Omlegging av økonomi- og regnskapssystem til ny løsning
 • Påbegynt arbeid med omlegging til ny avtale om e-postleverandør

DELTAKELSE PÅ FORSKJELLIGE ARRANGEMENTER OG OPPDRAG I INN- OG UTLAND

 • Styreleder Pelle Slagsvold deltok på Fokus sitt årsmøte i mai 2016
 • Deltakelse på EFTA-NFTO samling i Riga i mai, representert v/ leder Pelle Slagsvold
 • Deltakelse på EFTA-konferanse i Athen, sept/okt, hvor styret var bredt representert
 • Hans Christian Michaelsen er fortsatt de nordiske lands representant i EFTAs styre

 

EGNE ARRANGEMENTER:

NFFTs ÅRSKONFERANSE VETTRE 2016

Styret arrangerte 11. – 12. februar 2016 årskonferanse på Vettre. Temaet i år var “Seksualitet i et familieperspektiv – muligheter og utfordringer”.   Det var 93 deltagere på konferansen.
Foredragsholderne i plenum var Haakon Aars, Margrete Aasland, Tore Follestad og Rikke Pristed. De ga ulike innspill knyttet til deres erfaringer i arbeid med familier, voksne, ungdommer og barn omkring temaet seksualitet. Det ble gjennomført 10 ulike workshops av medlemmene.

Generalforsamlingen ble avholdt 11 februar.
Styret har i år valgt å endre rammene fra tre til to dager. Begrunnelsen for dette var flere:
-      tilbakemeldinger fra medlemmene som beskrev vansker med å få fri 3 dager fra arbeidsgiver.
-      mindre kostnader for deltagerne.
-      bedre utnyttelse av dagene med 2 fulle dager med program, fremfor halv dag torsdag og tidlig slutt fredag.

I evalueringen av årskonferansen ga et klart flertall positive tilbakemeldinger på endringen til to dager. Dette medførte at styret ønsker å videreføre dette til neste års arrangement. Forøvrig var tilbakemeldingene i all vesentlighet positive med tanke på faglig utbytte, trivsel, og gjennomføring av konferansen.

SYSTEMISKE KAFEER

Det har vært gjennomført 5 systemiske kafeer i Oslo i 2016. Alle kafeene er holdt på Litteraturhuset, noe vi synes fungerer bra. Pris kr. 100,- for medlemmer og 130,- for ikke-medlemmer. Betaling kan nå utføres på Vipps. Kaféene har vært godt besøkt.

31.01.16: Peter Rober i samtale med Rolf Sundet
12.05.16: Steven Madigan i samtale med Lennart Lorås
08.06.16: Karl Tomm i samtale med Hans Chr. Michaelsen
06.09.16: Ella Kopperud i samtale med Halvor de Flon
16.11.16: Dimitrij Kielland Samoilow i samtale med Yvonne Severinsen

FØRJULSSEMINAR I GAMLE LOGEN, OSLO

Det 19. førjulsseminaret fant sted 8. og 9. desember 2016. I år var det ca. 70 deltagere.
Hovedtittel: En verden i forandring. Kunnskap og erkjennelse. Hovedforelesere var Nora Bateson og Arild Aambø.  Arild Aambø sto også for musikalske innslag begge dager.  Andre innledere var Abid Q. Raja og Safia Abdi Haase. 
Det ble også arrangert middag torsdag kveld med 30 påmeldte deltagere. Neste år har arrangementet 20 års jubileum. 

FORSKNING OG FAGUTVIKLING

Lennart Lorås og Camilla Oanes er styrets forskningskontakter. Aktuell forskningsinformasjon legges ut på NFFTs nettsider.

ØKONOMI OG REGNSKAP

Økonomiansvarlig legger fram regnskap 2016 og budsjett 2017 på generalforsamlingen. Kontinuiteten i sekretariatet er ivaretatt ved at daglig leder/regnskapsansvarlige Allan Ettrup Hansen og Joe Sowerby overlappet første halvår 2016. Allan Ettrup Hansen sluttet 30.06.16.

 

METAFORUM

Metaforum - Norsk magasin for familieterapi / medlemsblad for NFFT - årgang 33, kom ut med 4 fyldige nummer i 2016.
Bladet benytter seg i stor grad av skribenter til enkeltoppdrag – og innsendte bidrag. Det er gledelig at stadig flere bidrar med stoff til bladet. Redaksjonen takker alle bidragsytere.
En viktig målsetning for bladet er å formidle informasjon om hva som rører seg i vårt fagfelt, spesielt innenlands og i Norden, men også internasjonalt, samt bidra til fagutvikling, og utveksling av informasjon og meninger.
Bladet er et uavhengig organ, politisk- og livssynsnøytralt og har siden 2012 vært knyttet opp mot Redaktørplakaten (Se denne). Bladet søker å dekke opp en del av utgiftene til drift gjennom annonser. Styret og Redaksjonen ønsker at bladet skal bli fortløpende tilgjengelig på medlemssidene på nettsiden. NFFT-styret anser bladet som et viktig bindeledd mellom styret og medlemmene - og medlemmer imellom.

 

FOKUS PÅ FAMILIEN

NFFT er medlem av Representantskapet i Fokus. NFFT sin leder er fra januar 2015 valgt for en periode på 2 år, som leder for Representantskapet. Universitetsforlaget informerte i sommer NFFT om at STOK, den danske familieterapiforeningen, ønsket å avvikle sitt kollektive abonnement.

 

24.januar 2017,

For styret i NFFT Pelle Slagsvold, leder