Innkalling til NFFTs generalforsamling 2021

 

NFFTs GENERALFORSAMLING 2021

NFFTs generalforsamling blir avholdt som planlagt lørdag 6. mars 2021, kl 12.00 15.00 på Thon hotell Vettre. Det blir både faglig innhold og slampoesi. Det er mulig å delta på samlingen enten digitalt eller fysisk. For de som ønsker å delta fysisk blir det påmelding. Følg med på NFFTs nettsider, facebook- sider og Metaforum for nærmere informasjon.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK FORENING FOR FAMILIETERAPI

Thon Hotell -Vettre og digitalt Lørdag 6.mars 2021 kl.13.00-15.00

DAGSORDEN

 1. Valg av dirigent, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen fra

  Generalforsamlingen (GF)

 2. Styrets årsberetning for 2020

  Styrets virksomhetsplan 2020-2022 / Handlingsplan 2021

 3. Årsregnskap i revidert stand

 4. Fastsettelse av budsjett 2021 og medlemskontingent 2022

 5. Saker til behandling

 6. Saker som foreningens medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, må

  sendes styret minst 3 måneder før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal bare behandle saker som er relevante i forhold til foreningens formål. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. Saker tatt opp under "eventuelt" krever 3/4 flertall for gyldig vedtak.

 7. Valg av leder for 2 år.( Ikke aktuelt i 2021)

 8. Valg av styremedlemmer for 2 år.

 9. Valg av varamedlemmer for 1 år

 10. Valg av valgkomité - 3 medlemmer for 1 år

 11. Valg av revisor

 12. Valg av fondsstyret 1 person for 2 år / Årsberetning fra fondsstyret 2018

Eventuelt Orienteringssaker

Dokumenter til generalforsamlingen, som årsberetning med mer blir lagt ut på www.nfft.no innen generalforsamlingen 2021.
Årsregnskapet legges frem på Generalforsamlingen.

Vi minner om at saker til behandling på generalforsamlingen må være styret i hende innen 4. desember 2020 (Annonsert i Metaforum 3-2020)