Virksomhetsplan 2007 - 2009

Styrets virksomhetsplan 2007-2009

Styret ønsker å utarbeide virksomhetsplaner som ivaretar utviklingen av foreningens formål på kort og lengre sikt. Handlingsplanen er et første ledd i dette arbeidet.

Paragraf 1 i NFFTs statutter innholder følgende oppgaver:

  1. Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og familieorientert tenkning.
  2. Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk arbeid.
  3. Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi.

I perioden 2007 – 2009 ønsker styret å arbeide for foreningens formål under følgende hovedpunkter:

  1. Vinne innpass i flere miljøer for å utvide foreningens mangfold og tilfang. Skape interesse for foreningens aktiviteter, være utadrettet og inkluderende, øke medlemstallet mot 1000 medlemmer. Diskusjoner om hva NFFTs aktiviteter bør innebære, skal holdes levende.
  2. Bidra til at aktiviteter som for eksempel Nettverksamarbeid og Systemiske Kaféer blir lokalbaserte rundt i landet. Bidra til at kontakt og fagutvikling også kan stimuleres gjennom en fornyet Hjemmeside og Metaforum. Det skal arbeides for at NFFTs årskonferanse kan arrangeres andre steder i Norge enn i Oslo. Årkonferansen 2008: NFFT fyller 25 år dette året, samtidig med at NFFT arrangerer Nordisk Kongress. Det skal arbeides for at disse 3 hendelsene kan håndteres forsvarlig for NFFTs økonomi og kapasitet.
  3. Opparbeide en god økonomi som muliggjør støtte til forskning og fagutvikling, til å kunne inkludere marginaliserte grupper og til å kunne bidra til et globalt perspektiv i relasjonell tenkning.

Arbeidet med forberedelsene til Nordisk Kongress i Bergen 2008 skal gjøres slik at alle de 3 ovenstående arbeidsområdene blir stimulert av disse forberedelsene.

Handlingsplan for året 2007

Organisatorisk

Utvikle virksomhetsplaner i kort og lengre perspektiv. Styrke styreseminaret som arbeidsforum.

For å frigjøre kapasitet i styret til å arbeide med flere arbeidsoppgaver frem mot Nordisk Kongress i 2008, utvikles komitévirksomheten i styret videre ved å rekruttere medlemmer utenfor styret.

Styret vil i årene 2007-2009 forsette arbeidet med nettverksbygging for familieterapeuter, og vil i 2007 på nytt søke midler for å arrangere Nettverkseminar med egenandel fra NFFT sentralt, som er tatt inn i budsjettet for 2007. Styret ønsker å bidra til at medlemmer blir inspirert til å bygge fagnettverk lokalt eller rundt interesseområder. Lokale krefter oppfordres til å arrangere Systemiske Kaféer som et NFFT-arrangement.

Intensivere arbeidet med Nordisk Kongress 2008. Søke økonomiske tilskudd.
Frister: Første annonsering: innen 1. juni. Annen annonsering: innen 15. januar 2008

Opprettholde årskonferansen som et stimuleringsverksted. Sondere muligheter for at konferansen arrangeres andre steder i Norge enn Oslo

Arrangement

Årskonferansen: holdes på Vettre 2007. Tema: Barn, ungdom og familier.

Systemisk Kafé, Oslo: 4 Systemiske Kaféer er planlagt gjennom året.

Nettverkseminar høsten 2007

10 års jubileum for Førjulsseminaret i Gamle Logen 6.-7. desember: Foreleser: Halldor Øvereide.

Forberede Årskonferansen 2008

Internasjonalt samarbeid og nasjonale/internasjonale kongresser

Deltakelse med inntil 2 representanter på de nordiske familieterapiforeningenes årsmøter.

Styreleder deltar på samarbeidsmøter med lederne for de nordiske lands familieterapiforeninger.

Styret ønsker, så langt som mulig, å være representert ved de fleste familieterapirelaterte arrangement i Norge, som Risørseminaret, Bergenseminaret, Nordkalottseminaret, Systemiske Kaféer etc.

Styret og Metaforums redaksjon deltar på den Narrative Verdenskongressen i Kristiansand 17.-22. juni. NFFT er medarrangør av for-seminaret med ”The Just Therapy Group” 18. og 19. juni.

NFFT er medlem av EFTA (den europeiske familieterapiorganisasjonen) gjennom NFTO (Network of Family Therapy Organisations). Styreleder og eventuelt styrerepresentant deltar på NFTOs møte i Dublin 8.-10. juni.

Styret og Metaforums redaksjon deltar på 6. EFTA-kongressen i Glasgow 4.-6. oktober.

Styret vil følge opp samarbeidet med Barnehjemmet i Vilnius ved å søke å opprette en komité som skal ha til oppgave å utvikle kontakten.

Økonomi

Det skal søkes å oppnå rimelige overskudd på arrangementer i 2007/2008 slik at NFFT har en buffer til Nordisk Kongress 2008, også for at deltakeravgiften ikke blir for høy.

Budsjett 2007 gir et underskudd på kr. 95.000 som representerer et forskudd på utgifter til den Nordiske Kongressen.

Informasjonsarbeid

Metaforum utgis med 4 numre. Medlemmer oppfordres fortsatt til å bidra. Redaksjonsarbeidet søkes styrket. Det er planlagt utgitt en felles nordisk utgave av våre medlemsblad i januar 2008. Frist for innlevering til trykking: 15. desember 2007.

Hjemmesiden på Internett utvikles videre til et aktivt informasjonsforum. Overgang til nytt web-hotell og ny lay-out. Økt bruk av elektroniske tjenester.

Informasjon om NFFT skal spres ved utdanningsinstitusjoner og på familieterapeutiske arrangement så langt som mulig.

Informasjonsbrosjyre trykkes første halvår.

Nettsted for Nordisk Kongress 2008 utvikles.

Forskningsarbeid

NFFT oppfordrer familieterapeuter til å utføre forskningsprosjekter. Undersøke om det er grunnlag for å skape et forum for vitenskapelig diskusjon, for eksempel som ”nettakademi for familieterapi”, herunder kartlegging av forskningsprosjekter.

Utvikling av systemisk familieterapiforskning i NFTO støttes.

Januar 2007

Styret