Virksomhetsplan 2008 - 2010

NFFT - Styrets virksomhetsplan 2008-2010

Styret ønsker å utarbeide virksomhetsplaner som ivaretar utviklingen av foreningens formål på kort og lengre sikt. Handlingsplanen er et første ledd i dette arbeidet. Paragraf 1 i NFFTs statutter innholder følgende oppgaver:

1. Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.
2. Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, systemisk
    praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk arbeid.
3. Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi og systemisk praksis.

I perioden 2008 – 2010 ønsker styret å arbeide for foreningens formål under følgende hovedpunkter:

 1. Utadrettet:
  Med volum og mangfold av profesjoner kan vi skape bevegelser som påvirker både oss selv og de kontekster vi er en del av. Det er et mål at foreningen aktivt tydeliggjør familieterapeutisk, systemisk og narrativ tenkning og praksis. Vi skal derfor utvide foreningens mangfold, tilfang og styrke til øke sin innflytelse ved å vinne innpass i flere miljøer. Dette skal gjøres ved å skape interesse for foreningens aktiviteter, være utadrettet og inkluderende og øke medlemstallet mot 1000 medlemmer. Det er et mål å bidra til at NFFT blir mer synlig i diskusjoner som berører våre fagfelt og til å skape økt innflytelse og anerkjennelse for familieterapeutisk utdanning, praksis og yrkesstatus.
 2.  Internt for foreningen: Sørge for en utvikling som kombinerer fornyelse og kontinuitet. Bidra til at aktiviteter blir lokalbaserte rundt i landet, som for eksempel Nettverksamarbeid og Systemiske Kaféer, som på sikt kan utvikle seg til lokalforeninger. Bidra til at kontakt og fagutvikling også kan stimuleres gjennom hjemmesiden på Internett og Metaforum. Det skal arbeides for at NFFTs årskonferanse kan arrangeres andre steder i Norge enn i Oslo. Diskusjoner om hva NFFTs aktiviteter bør innebære, skal holdes levende, med perspektiver ut over det å tilrettelegge arrangementer. I framtida vil økt medlemsvolum, aktiviteter og behov for profesjonalisering kreve avklaringer som utfordrer NFFTs profil som frivillig interesseforening. En større forening krever enten bredt frivillig engasjement og arbeid fra medlemmene eller profesjonalisering i form av ansatte.
 3.  Opprettholde en god økonomi som muliggjør støtte til forskning og fagutvikling, til å kunne inkludere marginaliserte grupper og til å kunne bidra til et globalt perspektiv i relasjonell tenkning.

Handlingsplan for året 2008

 • 2008 vil være preget av å gjennomføre den Nordiske Kongressen i Bergen. Målsettingen er å gi kongressen bredde, variasjon og kvalitet i både i presentasjonene, i kunstneriske innslag og i tilretteleggingen av sosiale møter. Dessuten er målsettingen at kongressen skal balansere økonomisk.
 • En annen utfordring er å sørge for kontinuitet og fornyelse i styret og komiteer. Det kan se ut til at det blir store utskiftninger i styret ved neste generalforsamling i 2009. Det må derfor sørges for rekruttering og fornyelse i underkomiteer allerede dette år. Med tanke på rekruttering til styret fra andre deler av landet enn Osloregionen, bør styrets arbeidsform vurderes i forhold til bruk av elektronisk kommunikasjon og arbeidsutvalg.
 •  Generalforsamlingen i 2007 vedtok at styret skulle opprette en komité som arbeider med spørsmålet om fritak for MVA for familieterapeuter. Styret finner spørsmålet prinsippelt viktig og har derfor latt foreningens styre fungere som komité spørsmålet om fritak fra MVA henger sammen med hvem som kan kalle seg familieterapeuter eller hvorvidt familieterapi er en behandlingsform som kan drives av en godkjent definert gruppe helse- og sosialarbeidere; "familieterapeuter". I dag finnes det ingen offentlige godkjenningsordninger for familieterapeuter. Dette er en tittel som hvem som helst kan bruke. Derfor kan det heller ikke søkes MVA-fritak for familieterapeuter som gruppe. Styret mener at en offentlig godkjenning vil kunne være det første skritt i en prosess med sikte på å søke om fritak for MVA.

Styret finner det naturlig at NFFT som en interesseorganisasjon for alle som arbeider med familieterapi, oppmuntrer de instanser som kan fremme forslag om slike godkjenningsordninger overfor myndighetene, og bidrar til at slike drøftinger kommer i gang. Når en slik ordning er etablert, vil NFFT kunne bidra til at spørsmålet om momsfritak settes på den offentlige agenda.

Organisatorisk

 • Utvikle virksomhetsplaner i kort og lengre perspektiv. Styrke styreseminaret som arbeidsforum, som vil bli avholdt 29. ebruar-1.mars.
 • Arbeide aktivt for rekruttering til komiteer og utvalg med sikte på å forberede neste års utskiftninger i styret.
 • Holde hjemmesiden oppdatert og videreutvikle den
 • Oppfordre til medlemsverving
 • Lokale krefter oppfordres til å arrangere Systemiske Kaféer som et NFFT-arrangement• Arbeide for at Nordisk Kongress kan balansere økonomisk ved aktivt å søke støtte og bidrag.
 • Opprettholde årskonferansen som et stimuleringsverksted. Sondere muligheter for at konferansen arrangeres andre steder i Norge enn i Oslo.

Arrangement 

 • Den 25. Jubileums-årskonferansen med generalforsamling: holdes på Vettre 30. januar – 1. februar 2008. Tema: ”Fra familieterapi til systemisk praksis”.
 • Systemisk Kafé, Oslo: 4 Systemiske Kaféer er planlagt gjennom året, første halvår 13. mars og 15. mai. Sikre rekruttering og kontinuitet i komiteen.
 • Den 8. Nordiske Kongress i Familieterapi, Bergen 27.-30. august
 • Det 11. Førjulseminaret i Gamle Logen, Oslo, planlegges avholdt 4.-5. desember: Foreleser er foreløpig ikke bestemt.
 • Forberede Årskonferansen 2009. Særlig utfordring er nyrekruttering.
 • Kompetanse – og nettverksbygging for familieterapeuter: I 2008 vil arbeidet med Nordisk kongress i familieterapi måtte prioriteres, og styret planlegger derfor ikke å avholde nettverksseminar i 2008. Arbeidet vil gjenopptas i 2009.

Prosjekt
Nettverksarbeid mellom NFFT og barnehjemmet Atsigrezk i Vilnius, Litauen, samt med fagmiljøer i Litauen. NFFT har for 2008 søkt Utenriksdepartementet om midler, kr. 110.000,-  til prosjektet: ”Nettverksarbeid mellom NFFT og barnehjemmet Atsigrezk i Vilnius, Litauen”. NFFT har budsjettert med kr. 30.000,- i egenandel. I prosjektperioden vil tiltaket bestå av nettverksbygging, veiledning, seminarer, fagutveksling og undervisning om familieorientert tenkning.

Hensikten er å bygge nettverk på flere nivåer. Kompetanseutveksling mellom fagfolk i Norge og Litauen vil kunne bidra til dette. Bedring av barnehjemsbarnas livssituasjon og foreldresamarbeidet vil søkes utført gjennom indirekte arbeid/veiledning av personalet ved barnehjemmet. Prosjektgruppen vil derfor besøke barnehjemmet 2 ganger i 2008 for å gjennomføre veiledning, informasjon og opplæring av personalet i familieorientert arbeid. Videre vil medlemmer av NFFT`s prosjektgruppe bidra som forelesere på seminarer i Litauen. Det er også svært ønskelig at  2-3 ansatte ved barnehjemmet kan besøke Norge i 2008 og delta på Nordisk kongress i familieterapi. Å etablere et slik gruppeprosjekt av norske familieterapeuter er i seg selv et nettverksarbeid.

Internasjonalt samarbeid og nasjonale/internasjonale kongresser

 • Deltakelse med inntil 2 representanter på de nordiske familieterapiforeningenes årsmøter.
 • Styreleder deltar på samarbeidsmøter med lederne for de nordiske lands familieterapiforeninger. Det er ønskelig at et styremedlem deltar i tillegg for å sikre kontinuitet.
 • Styret ønsker, så langt som mulig, å være representert ved de fleste familieterapirelaterte arrangement i Norge, bl.a. ved Systemisk Kafé i Bergen 7. februar.
 • Styret har dessverre ikke anledning til å sende representanter til den 16. IFTA World Family Therapy Congress i Porto, Portugal i mars, men enkelte styremedlemmer vil delta på arbeidsgivers regning.
 • Styret er representert på årsmøtet i ”Fokus på Familien” 6. mai 2008.
 • NFFT er medlem av  EFTA (den europeiske familieterapiorganisasjonen) gjennom NFTO (Network of Family Therapy Organisations). Styreleder og om mulig styrerepresentant deltar på NFTOs møte i Helsinki 13.-15. juni.
 • Styret ønsker å være representert ved markeringene av 50 års jubileet for familievernet i Norge i 2008.
 • Styret har innledet samarbeid med ”Mangfoldsåret 2008” i forbindelse med Nordisk Kongress.

Økonomi
NFFT har fortsatt en meget god likviditet med en egenkapital på godt over
kr. 600.000,-, som er blitt økt gjennom overskudd de 2 siste år, etter underskudd i 2005 på ca kr. 100.000,-. Til tross for at det skal søkes å oppnå rimelige overskudd på arrangementer i 2008, gir budsjettet for 2008 et årsunderskudd på kr. 76.500,- som skal dekkes av egenkapitalen. Underskuddet skyldes vesentlig økte utgifter til å arrangere Nordisk Kongress og dataomlegging.

Informasjonsarbeid

 • Metaforum utgis med 4 numre. Medlemmer oppfordres fortsatt til å bidra. Et av numrene tas sikte på gi fyldig materiale fra den Nordiske Kongressen. Redaksjonsarbeidet er styrket i 2008 med et ekstra redaksjonsmedlem.
 • Hjemmesiden på Internett utvikles videre til et aktivt forum for informasjon og medlemskontakt. Økt bruk av elektroniske tjenester.
 • Informasjon om NFFT skal spres ved utdanningsinstitusjoner og på familieterapeutiske arrangement så langt som mulig.
 • Medlemmer oppfordres til medlemsverving

Forskningsarbeid

 • NFFT  oppfordrer familieterapeuter til å utføre forskningsprosjekter. Undersøke om det er grunnlag for å skape et forum for vitenskapelig diskusjon, for eksempel som ”nettakademi for familieterapi”, herunder kartlegging av forskningsprosjekter.
 • Utbre informasjon om hvilke muligheter som ligger for støtte fra NFFTs fond.
 • Utvikling av familieterapeutisk, systemisk og narrativ familieterapiforskning i NFTO støttes.

Januar 2008
For styret,
Hans Chr. Michaelsen