Virksomhetsplan 2009 - 2011

NFFT - Styrets virksomhetsplan 2009-2011

Styret ønsker å utarbeide virksomhetsplaner som ivaretar utviklingen av foreningens formål på kort og lengre sikt. Handlingsplanen er et første ledd i dette arbeidet.

Paragraf 1 i NFFTs statutter innholder følgende oppgaver:

 1. Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.
 2. Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk arbeid.
 3. Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi og systemisk praksis.

I perioden 2009 – 2011 ønsker styret å arbeide for foreningens formål under følgende hovedpunkter:

 1. Utadrettet: Med volum og mangfold av profesjoner kan vi skape bevegelser som påvirker både oss selv og de kontekster vi er en del av. Det er et mål at foreningen aktivt tydeliggjør familieterapeutisk, systemisk og narrativ tenkning og praksis. Vi skal derfor utvide foreningens mangfold, tilfang og styrke til øke sin innflytelse ved å vinne innpass i flere miljøer. Dette skal gjøres ved å skape interesse for foreningens aktiviteter, være utadrettet og inkluderende og øke medlemstallet mot 1000 medlemmer. Det er et mål å bidra til at NFFT blir mer synlig i diskusjoner som berører våre fagfelt og til å skape økt innflytelse og anerkjennelse for familieterapeutisk utdanning, praksis og yrkesstatus.
 2. Internt for foreningen: Sørge for en utvikling som kombinerer fornyelse og kontinuitet. Bidra til at aktiviteter blir lokalbaserte rundt i landet, som for eksempel Nettverksamarbeid og Systemiske Kaféer, som på sikt kan utvikle seg til lokalforeninger. Bidra til at kontakt og fagutvikling også kan stimuleres gjennom hjemmesiden på Internett og Metaforum. Det skal arbeides for at NFFTs årskonferanse kan arrangeres andre steder i Norge enn i Oslo. Diskusjoner om hva NFFTs aktiviteter bør innebære, skal holdes levende, med perspektiver ut over det å tilrettelegge arrangementer. I framtida vil økt medlemsvolum, aktiviteter og behov for profesjonalisering kreve avklaringer som utfordrer NFFTs profil som frivillig interesseforening. En større forening krever enten bredt frivillig engasjement og arbeid fra medlemmene eller profesjonalisering i form av ansatte.
 3. Opprettholde en god økonomi som muliggjør støtte til forskning og fagutvikling, til å kunne inkludere marginaliserte grupper og til å kunne bidra til et globalt perspektiv i relasjonell tenkning.

Handlingsplan for året 2009  

 • I 2009 vil styret å sørge for kontinuitet og fornyelse i styret og komiteer. Det kan se ut til at det blir store utskiftninger i styret ved generalforsamling i 2009. Det må derfor sørges for innføring og god overlapping. Rekruttering og fornyelse i underkomiteer er også sentralt.
 • Utvikle arbeidsformer som er rasjonelle og som muliggjør deltakere fra andre steder enn Osloområdet.

Organisatorisk

 • Utvikle virksomhetsplaner i kort og lengre perspektiv. Styrke styreseminaret som arbeidsforum.
 • Arbeide aktivt for rekruttering til komiteer og utvalg med tanke på utskiftninger i styret.
 • Holde hjemmesiden oppdatert og videreutvikle den
 • Oppfordre til medlemsverving
 • Lokale krefter oppfordres til å arrangere Systemiske Kaféer som et NFFT-arrangement
 • Opprettholde årskonferansen som et stimuleringsverksted. Sondere muligheter for at konferansen arrangeres andre steder i Norge enn i Oslo.

Arrangement

 • Den 26. Jubileums-årskonferansen med generalforsamling: holdes på Vettre 28. - 30. Januar 2009. Tema: ”Tro håp og kjærlighet”.
 • Systemisk Kafé, Oslo: 4 Systemiske Kaféer er planlagt gjennom året, første arrangement er torsdag 26. mars med Harlene Anderson. Sikre rekruttering og kontinuitet i komiteen.
 • Det 12. Førjulseminaret i Gamle Logen, Oslo, avholdes 3.-4. desember: Foreleser er Odd Arne Tjersland.
 • Forberede Årskonferansen 2010.
 • Gjenoppta arbeidet for kompetanse – og nettverksbygging for familieterapeuter.

Prosjekt

Nettverksarbeid mellom NFFT og barnehjemmet Atsigrezk i Vilnius, Litauen, samt med fagmiljøer i Litauen

Styret ønsker å videreføre arbeidet knyttet til nettverksarbeid mellom NFFT og barnehjemmet Atsigrezk i Litauen og har derfor budsjettert med kr. 30.000,- til dette for 2009.

Hensikten er å bygge nettverk på flere nivåer gjennom kontakter ved både universitetet og parlamentet i Vilnius og ansatte ved barnehjemmet Atsigrezk, samt gjensidig deltakelse på kurs og seminarer. Kunnskapsutveksling mellom fagfolk i Norge og Litauen vil kunne bidra til dette.

Bedring av barnehjemsbarnas livssituasjon og foreldresamarbeidet vil søkes utført gjennom indirekte arbeid/veiledning av personalet ved barnehjemmet. Prosjektgruppen vil derfor besøke barnehjemmet 2 ganger i 2009 for å gjennomføre veiledning, informasjon og opplæring av personalet i familieorientert arbeid. Neste reise er planlagt i mars 2009.

Videre vil medlemmer av NFFT`s prosjektgruppe bidra som forelesere på seminarer i Litauen.

Å etablere et slikt gruppeprosjekt av norske familieterapeuter er i seg selv et nettverksarbeid og det er gledelig at prosjektgruppen som ble etablert i 2007 ønsker å fortsette arbeidet i 2009.

 Internasjonalt samarbeid og nasjonale/internasjonale kongresser

 • Deltakelse med inntil 2 representanter på de nordiske familieterapiforeningenes årsmøter.
 • Styreleder deltar på samarbeidsmøter med lederne for de nordiske lands familieterapiforeninger, København 25.-26. April.
 • Styret ønsker, så langt som mulig, å være representert ved de fleste familieterapirelaterte arrangement i Norge.
 • Styret ønsker å være representert sammen med Metaforum ved den 17. IFTA World Family Therapy Congress i Slovenia 4. -7. mars.
 • Styret er representert på årsmøtet i ”Fokus på Familien” 5. mai 2009.
 • NFFT er medlem av EFTA (den europeiske familieterapiorganisasjonen) gjennom NFTO (Network of Family Therapy Organisations). NFFT vil være representert på NFTOs møte i Leipzig 12.-14. juni.

Økonomi

NFFT har fortsatt en meget god likviditet med en egenkapital på ca kr. 550.000,-.
Det skal tas sikte på å drive foreningen i balanse eller med rimelige overskudd.

Informasjonsarbeid 

 • Metaforum utgis med 4 numre. Medlemmer oppfordres fortsatt til å bidra.
 • Hjemmesiden på Internett utvikles videre til et aktivt forum for informasjon og medlemskontakt. Økt bruk av elektroniske tjenester.
 • Informasjon om NFFT skal spres ved utdanningsinstitusjoner og på familieterapeutiske arrangement så langt som mulig.
 • Medlemmer oppfordres til medlemsverving

Forskningsarbeid

 • NFFT oppfordrer familieterapeuter til å utføre forskningsprosjekter. Undersøke om det er grunnlag for å skape et forum for vitenskapelig diskusjon, for eksempel som ”nettakademi for familieterapi”, herunder kartlegging av forskningsprosjekter.
 • Utbre informasjon om hvilke muligheter som ligger for støtte fra NFFTs fond.
 • Utvikling av familieterapeutisk, systemisk og narrativ familieterapiforskning i NFTO støttes.

Januar 2009

For styret,

Hans Chr. Michaelsen