Virksomhetsplan 2017-2019 og Handlingsplan 2017

Styrets virksomhetsplan 2017-2019

Paragraf 1. i NFFTs statutter inneholder følgende oppgaver:

 • Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis
 • Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk arbeid
 • Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi og systemisk praksis

I perioden 2017 – 2019 vil styret arbeide for foreningens formål på følgende måter:

 1. Utadrettet virksomhet: Det er et mål at foreningen aktivt tydeliggjør familieterapeutisk, systemisk og narrativ tenkning og praksis. Det er et mål å bidra til at NFFT blir mer synlig i diskusjoner som berører våre fagfelt og til å skape økt innflytelse og anerkjennelse for familieterapeutisk utdanning, praksis, forskning og yrkesstatus. Delta på nordiske og internasjonale konferanser og årsmøter og delta på de nordiske familieterapiforeningenes ledermøter. Styret ved leder sitter i representantskapet for Fokus på Familien.
 2. Internt for foreningen: Sørge for en utvikling som kombinerer fornyelse og kontinuitet. Diskusjoner om hva NFFTs aktiviteter bør innebære skal holdes levende. Styret vil arbeide for at NFFT fortsatt skal være en åpen og bred interesseforening for familieterapi og systemisk praksis. NFFT arbeider aktivt for å øke antall medlemmer. NFFT viderefører sekretariatet for å ivareta de administrative oppgavene. Bidra til at aktiviteter blir lokalbaserte rundt i landet, som for eksempel Systemiske kaféer og lokale nettverk evt. lokallag. Bidra til at kontakt og fagutvikling også kan stimuleres gjennom Metaforum, hjemmesiden på Internett (www.nfft.no ) og Facebook (https://www.facebook.com/pages/Norsk-forening-for-familieterapi-NFFT/ ) Planlegge og gjennomføre NFFTs årskonferanse/Generalforsamling. Planlegge og gjennomføre 20 års jubileum for førjulsseminaret i Gamle Logen, et samarbeid mellom Metaforum redaksjonen og NFFT. Vurdere hvilke seminarer NFFT skal arrangere og hvor de skal gjennomføres. NFFT vil fortsatt være lydhøre for medlemmenes synspunkter vedrørende spørsmålet om sertifisering/autorisasjon av familieterapeuter. Dersom utdanningsinstitusjonene ønsker å etablere sertifiseringsordninger vil NFFT vurdere en henvendelse om å være høringsinstans.
 3. Økonomi: Opprettholde en solid økonomi i foreningen for sikring av god drift. Bidra til økonomisk støtte til forskning og fagutvikling gjennom NFFTs fond.

 

Handlingsplan for NFFTs styre i 2017

I 2017 vil styret sørge for kontinuitet og videreføring av de aktivitetene som er i gang.

Organisatorisk

 • Videreføre kombinasjon av styremøter, Skypemøter, styresamlinger og komitemøter som arbeidsform
 • Kontinuerlig oppdatering av styrets årshjul
 • Lokale krefter oppfordres til å arrangere Systemiske kaféer som et NFFT- arrangement
 • Opprettholde årskonferansen som en arena for faglig inspirasjon og utveksling for medlemmene
 • NFFTS styreleder sitter i representantskapet for Fokus på Familien
 • Styret har 1 representant i NFFTs fondsstyre.
 • NFFT har 1 representant i EFTAs (European Family Therapy Association) organ NFTO (National Family Therapy Organisations), ved styrets leder
 • NFFTs medlem Hans Christian Michaelsen sitter i EFTAS styre på vegne av de nordiske familieterapiforeningene. Pt er han vice president der.

Arrangement

 • Forberede og gjennomføre den 35. Årskonferansen med Generalforsamling i februar 2018
 • Systemisk kafé, Oslo: 4 Systemiske kaféer planlegges gjennomført
 • Det 20. Førjulsseminaret (Jubileumsseminar) i Gamle Logen, Oslo, avholdes desember 2017

Internasjonalt samarbeid og nasjonale/internasjonale kongresser

 • Deltakelse med inntil 2 representanter på de nordiske familieterapiforeningenes årsmøter.
  • o SFFT – Svensk Familieterapiforening – Årskonferanse, høsten 2017
  • o STOK – Dansk familieterapiforening – Årskonferanse, høsten 2017
 • Leder deltar på Nordisk ledermøte 2017
 • Styret vil være representert ved Representantskapsmøtet og Årsmøtet i”Fokus på Familien” i mai 2017
 • Styret ønsker, så langt som mulig, å være representert ved familieterapirelaterte arrangement i Norge
 • Deltakelse på forskningskonferanse i Heidelberg i mars 2017.
 • Deltakelse på Nordisk familieterapikongress på Island, Reykjavik, 31.05.-03.06.
 • Evt. andre aktuelle kongresser/seminarer/ møter

 

Informasjonsarbeid

 • Metaforum utgis som normalt med 4 numre. Medlemmer oppfordres til å bidra
 • Videreutvikle og holde hjemmesiden ( www.nfft.no )oppdatert og aktuell. Moderere og stimulere til bruk av medlemssiden på hjemmesiden
 • Facebooksiden oppdateres og utvikles videre
 • Økt bruk av elektroniske tjenester
 • Informasjon om NFFT skal spres ved utdanningsinstitusjoner, på arbeidsplasser og familieterapeutiske arrangement så langt som mulig
 • Medlemmer oppfordres til medlemsverving

Forskningsarbeid

NFFT ønsker å stimulere og oppmuntre til fagutvikling og forskning innen feltet. Dette gjøres ved å fortsette arbeidet med:

 • Utarbeide oversikt over og utbre informasjon om norsk forskning og pågående forskningsprosjekter gjennom tilgjengelig oversikt på NFFTs nettside
 • NFFT oppfordrer familieterapeuter til å utføre forskningsprosjekter og å informere om disse gjennom foreningens nettsteder
 • Utbre informasjon om hvilke muligheter som gis som støtte fra NFFTs fond til fagutvikling og forskning

 

NFFTs Generalforsamling februar 2017

 

For styret,

Pelle Slagsvold, leder