Generalforsamling 2021

NFFTs Generalforsamling 2021 blir avholdt lørdag 6. mars 2021, kl 12.00 – 15.00.

Det vil bli presentert faglig innhold, slampoesi og den ordinære Generalforsamlingen.

Det blir i år kun mulig å delta på samlingen digitalt via Zoom på grunn av smitterestriksjonene som følge av Covid-19.
Samlingen blir til gjengjeld gratis og lett tilgjengelig for NFFTs medlemmer. 
Alle medlemmer ønskes  velkommen til å delta!

NFFT ønsker oversikt over deltakerne på Generalforsamlingen og ber medlemmene melde seg på gjennom følgende link: 

https://norskforeningforfamilieterapi.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=768jMQ

Program:

kl.12.00-13.00:
Velkommen ved styreleder Sari Lindeman
Kulturelt innslag ved Slampoet Sofie Frost
Webinar ved Jan Stokkebekk, klinisk sosionom og familieterapeut MFSP. Ansatt som stipendiat ved Bergen og omland familiekontor. Phd-kandidat ved HEMIL-senteret, psyk.fak., UIB. "Oi-det hørtes alvorlig ut, har du vært i kontakt med en familieterapeut?" Noen ideer om reposisjonering av familieterapeuten. 

Kl.13.00-15.00
Generalforsamling

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK FORENING FOR FAMILIETERAPI

 Digitalt, Zoom

Lørdag 6.mars 2021 – kl. 13.00-15.00

DAGSORDEN

1.     Valg av dirigent, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen fra Generalforsamlingen (GF)

2.     Styrets årsberetning for 2020

3.     Årsregnskap i revidert stand

4.     Årsberetning fra fondsstyret

5.     Saker til behandling: Som er nevnt i innkalling til Generalforsamling

a.     Beslutningssak: Forslag fra styret om fondsmidler 2021.

Det er ikke tildelt midler fra fond budsjettåret 2020. Det beslutte derfor at det ikke overføres nye midler til fond for budsjettåret 2021.

b.     Forslag fra styret: Mandat, kriterier og tittel for en årlig pris for «Årets Familieterapeut».

c.     Orienteringssak: Oppfølging av sak fra Generalforsamlingen 2019 om lokallag – Rapport fra pilot lokallag Vestland og lokallag Rogaland.

d.     Orienteringssak: Rapport fra interessegruppe om arbeid med sertifisering av familieterapeuter.

e.     Orienteringssak: Videobibliotek.

f.      Orienteringssak: Sted for neste årskonferanse.

Saker som foreningens medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, må sendes styret minst 3 måneder før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal bare behandle saker som er relevante i forhold til foreningens formål. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. Saker tatt opp under "eventuelt" krever 3/4 flertall for gyldig vedtak.

6.     Styrets virksomhetsplan 2020-2022 / Handlingsplan 2021

7.     Fastsettelse av budsjett 2021 og medlemskontingent for 2021

Valg:

8.     Valg av styremedlemmer (2) for 2 år.

9.     Valg av varamedlemmer (3) for 1 år

10.  Valg av valgkomité - 3 medlemmer for 1 år

11.  Valg av revisor

12.  Valg av fondsstyret 1 person for 2 år

 

Dokumenter til generalforsamlingen, som årsberetning med mer blir lagt ut på www.nfft.no  innen generalforsamlingen 2020. Årsregnskapet legges frem på Generalforsamlingen.
Frist for innsending av saker til GF var 4. des. 2020 – (Annonsert på 
www.nfft.no, på vår Facebookside og i Metaforum 3-2020)