NFFTs ÅRSKONFERANSE 2021 UTSETTES TIL 2022- GENERALFORSAMLINGEN GJENNOMFØRES LØRDAG 6.MARS 2021

UTSATT: 

NORSK FORENING FOR FAMILIETERAPI SIN ÅRSKONFERANSE

FREDAG 05.03 OG LØRDAG 06.03 2021 BLIR UTSATT TIL 2022.

 

NYTT TIDSPUNKT:

FREDAG 04.03 OG LØRDAG 05.03 2022

STED: THON HOTEL VETTRE, ASKER

                                 

                                  TEMA: «Den søkende terapeut»

             - Innovasjon og inspirasjon i systemisk og relasjonelt arbeid 

 

Styret i Norsk Forening for Familieterapi har besluttet å utsette den planlagte Årskonferanse i 2021 på grunn av Covid-situasjonen.

Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til smittesituasjonen, og hvilke smitteverntiltak og restriksjoner som vil gjelde fremover. Dette vil selvsagt ha betydning for hva som er mulig å få til som konferansearrangør. Ikke minst kan det innebære at mange av dere ikke får anledning til å reise til konferansen.

Vi så virkelig frem til å møte så mange av dere som mulig til en tradisjonsrik Årskonferanse på Vettre med spennende faglig innhold. Vi velger derfor å flytte arrangementet for at flest mulig får anledning til å delta.

Sett derfor av 4. og 5. mars 2022 allerede nå!

 

Digital fagformidling: Vi vil gjennom året 2021 invitere til flere webinarer der ulike faglige presentasjoner deles med NFFTs medlemmer.

Følg med på NFFT nettside, Metaforum og Facebook for informasjon om disse digitale innslagene.

 

NFFTs GENERALFORSAMLING 2021

NFFTs generalforsamling blir avholdt som planlagt lørdag 6. mars 2021, kl 12.00 – 15.00 på Thon hotell Vettre. Det blir både faglig innhold og slampoesi. Det er mulig å delta på samlingen enten digitalt eller fysisk. For de som ønsker å delta fysisk blir det påmelding. Følg med på NFFTs nettsider, facebook-sider og Metaforum for nærmere informasjon.

 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I
NORSK FORENING FOR FAMILIETERAPI

 

Thon Hotell -Vettre og digitalt

Lørdag 6.mars 2021 – kl.13.00-15.00

 

DAGSORDEN

 1. Valg av dirigent, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen fra Generalforsamlingen (GF)
 2. Styrets årsberetning for 2020

Styrets virksomhetsplan 2020-2022 / Handlingsplan 2021

 1. Årsregnskap i revidert stand
 2. Fastsettelse av budsjett 2021 og medlemskontingent 2022
 3. Saker til behandling
 4. Saker som foreningens medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, må sendes styret minst 3 måneder før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal bare behandle saker som er relevante i forhold til foreningens formål. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. Saker tatt opp under "eventuelt" krever 3/4 flertall for gyldig vedtak.
 5. Valg av leder for 2 år.(ikke aktuelt, da leder sitter 1 år til)
 6. Valg av styremedlemmer for 2 år.
 7. Valg av varamedlemmer for 1 år
 8. Valg av valgkomité - 3 medlemmer for 1 år
 9. Valg av revisor
 10. Valg av fondsstyret 1 person for 2 år / Årsberetning fra fondsstyret 2018

 

Eventuelt

Orienteringssaker 

Dokumenter til generalforsamlingen, som årsberetning med mer blir lagt ut på www.nfft.no  innen generalforsamlingen 2021.
Årsregnskapet legges frem på Generalforsamlingen.

Vi minner om at saker til behandling på generalforsamlingen må være styret i hende innen 4. desember 2020 – (Annonsert i Metaforum 3-2020)