Årsberetning 2017-2018

Årsberetning NFFT

for perioden februar 2017- januar 2018

 

Leder:
Kristin S. Breda 2017-2019

Styremedlemmer:
Nestleder: Kristin H. Dahl, 2016-2018
Styremedlem: Lennart Lorås, 2017-2019
Styremedlem: Camilla Jensen Oanes 2017-2019
Styremedlem Jan Stokkebekk 2017-2019

 

Varamedlemmer:
Lars Ole Gjermundbo, 2017-2018
Astrid Kleppe Flackè, 2017-2018

Stine Stockfleth, 2017-2018

 

Sekretariat:
Daglig leder/regnskapsansvarlig: Joe Sowerby
Medlemsansvarlig: Arne Kallekleiv tom 30.06.17

Metaforumredaksjonen:
Kari Yvonne Kjølås (redaktør), Hilde Ingebrigtsen og Jarle Svardal

 

Medlemmer:
Pr.31.12.17 har NFFT 1043 medlemmer.

I starten av året var det 1080 medlemmer. 94 medlemmer valgte å melde seg ut i 2017, og antall innmeldt ble 74. 17 medlemmer som det ikke lykkes å komme i kontakt med, til tross for utallige forsøk, har blitt strøket fra medlemsregisteret. Status på medlemmer pr 31.12.17 blir da 1043. Hovedgrunn til utmelding er pensjonsalder. Det er krevende å holde oppdatert medlemsregister med rett privat adresse, rett fakturaadresse, rett e-post, telefon osv.

 

 

STYRETS ARBEID
De valgte styremedlemmer, sekretariat, samt redaktør Kari Kjølås fra Metaforum, har deltatt på styresamlinger og styremøter.
Styret har i 2017 videreført en kombinasjon av styresamlinger (3 stk: 17.-18.mars 2017, 9.-10.juni 2017 og 27.-28.oktober 2017) og 4 kvelds-styremøter med Skype (26/4-17, 7/9-17, 6/12-17 og 8/1-18). I tillegg har det vært gjennomført en rekke komitémøter i løpet av året. (AU, Årskonferansekomité, Førjulsseminarkomité, Sekretariat og web, Systemisk kafekomité)

Styret har arbeidet med følgende saker:

 • Forberedelse og gjennomføring av 2 Systemiske kafeer i Oslo i 2017
 • Forberedelse og gjennomføring av Førjulsseminaret i Gamle Logen i desember 2017
 • Forberedelse og gjennomføring av Årskonferansen på Vettre i februar 2017
 • Medlemsundersøkelse til alle medlemmer utsendt 02.06.17
 • Tekniske og administrative utfordringer knyttet til regnskapssystem, webside og fellesmailsystem

 

KORT OPPSUMMERING AV MEDLEMSUNDERSØKELSEN 2017

Styret i NFFT sendte i juni 2017 ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer som hadde registrert rett e-post adresse i vårt medlemsregister. Av 1062 utsendte eposter, svarte 41,7 % medlemmer. Undersøkelsen besto av 32 spørsmål.
Formålet med undersøkelsen var å få tilbakemelding fra medlemmene om hva de synes om foreningen, og hvilken forening de ønsket i fremtiden.
De fleste av medlemmene (220) som har svart oppgir at de har utdanning i familieterapi.
På en skal fra 1-10 oppgir medlemmene 5 i gjennomsnitt på hvilken grad foreningen synliggjør familieterapeutisk kunnskap og praksis, og 4,6 i forhold til bidrag til økt anerkjennelse for familieterapeutisk praksis.

Medlemmene ønsker at foreningen skal satse mer på å være 1) mer aktive i den offentlige debatt 2) fremme krav om autorisasjonsordning 3) pådriver for familieterapeutiske fagmiljø i Norge.

De fleste 256 av 443 ønsker mer satsing elektronisk kommunikasjon /informasjon til medlemmene i fremtiden.

De fleste har på et tidspunkt deltatt på årskonferansen. 378 av 443. Av de 356 i undersøkelsen som ikke deltok på årskonferansen i 2017 var hovedårsakene 1) at de ikke får konferansen dekket av arbeidsgiver (215), 2) prioritering av andre konferanser (85), 3) Jeg kjenner ingen som deltar der (45). 237 av 443 oppga at de “møter gjerne på årskonferansen i Trondheim og på fremtidige årskonferanser i andre regioner i Norge”.

 

DELTAKELSE PÅ FORSKJELLIGE ARRANGEMENTER OG OPPDRAG I INN- OG UTLAND

 • Deltakelse på forskningskonferansen i Heidelberg 8.-11.mars 2017. Lennart Lorås og Camilla Jensen Oanes (Representerte sine arbeidssteder som betalte konferansen)
 • Styreleder Kristin S. Breda deltok på Fokus på Familien sitt årsmøte og representantskapsmøte 8. mai 2017
 • Deltakelse på Nordisk Familieterapi kongress på Island «Meeting in the middle» 31.05.-03.06.17: Lennart Lorås (styret) og Jarle Svardal (Metaforum)
 • Ingen deltakelse på årskonferanse i Sverige (SFFT) da denne ble avlyst
 • Ingen deltakelse på nordisk ledermøte, da dette ble avlyst (Planlagt i forbindelse med SFFTs møte)
 • Deltakelse på seminar om EFFT – Emosjonsfokusert Familieterapi 01.09.17. v/ leder Kristin S. Breda
 • Deltakelse på EFTA-TIK på Malta 7.oktober 2017. Kristin Dahl deltok, dekket delvis av VID
 • Deltakelse på Dansk Familieterapiforening (STOK) sin årskonferanse 10.-11.november 2017: Lennart Lorås holdt et av hovedforedragene, og hilste fra den norske foreningen
 • Hans Christian Michaelsen er fortsatt de nordiske lands representant i EFTAs styre

 

 

 

 

EGNE ARRANGEMENTER:

 

NFFTs ÅRSKONFERANSE VETTRE 2017

Styret arrangerte 9. – 10. februar 2017 årskonferanse på Vettre.
Temaet i år var «Familieterapi i en ny tid – kunsten å møtes. Om psykiatri, diagnoser og systemisk arbeid».
Det var 130 deltagere på konferansen. Konferansen gikk med et overskudd på kr. 201.872,- kroner.
Foredragsholderne i plenum var Johan Sundelin og Tor- Johan Ekeland. Sundelin snakket med oss om «Familieterapeutisk arbeid i en diagnostisk kontekst». Ekeland inviterte til dialog omkring «Terapi i nyliberal kontekst – utfordringer for familieterapien».

Det ble gjennomført 10 ulike workshops av medlemmene.

Generalforsamlingen ble avholdt 9 februar.

Årskonferansen hadde i år en økt deltagelse sammenlignet med senere år og det var stort sett gode tilbakemeldinger med tanke på faglig fokus og innhold. På generalforsamlingen la styret frem sitt forslag om å flytte neste årskonferanse til Trondheim og fikk støtte på å forsøke dette. Bakgrunnen for at styret ønsket å flytte årskonferansen til ulike steder i Norge, var knyttet til tilbakemeldinger fra medlemmene og et ønske om å se om dette kunne gi flere medlemmer en nærmere tilhørighet til foreningens arbeid og virke samt en økt lokal aktivitet rundt omkring i landet.

Vi har i forberedelsene til neste års årskonferanse etablert et tett samarbeid med det lokale familieterapi nettverket i Trondheim. Årets konferanse er blitt til i samarbeid med dem. De har bidratt både i planleggingen og gjennomføringen. Kontakten har bestått av et møte i Trondheim, skypemøter og kommunikasjon pr mail. Dette har fungert tilfredsstillende. Kvelden før årskonferansen arrangerer de en systemisk kafé, hvor Rolf Sundet intervjues.

 

SYSTEMISKE KAFEER
Det arrangeres systemiske kafeer flere steder i landet og det arbeides med å få en oversikt.

Medlemsundersøkelsen forteller om stor aktivitet i noen byer og ønsker om flere steder. Det har også kommet inn flere forslag til tema.

 

NFFTs styre har fortsatt ansvar for å arrangere Systemiske kafeer i Oslo.

Det har vært arrangert 2 systemiske kafeer i Oslo i 2017.
Begge kafeene er holdt på Litteraturhuset, noe vi synes fungerer bra. Vanlig pris kr. 100,- for medlemmer og 130,- for ikke-medlemmer. Den 01.03. var prisen 120,-/150,- da NFFT måtte honorere de to inviterte forfatterne. Betaling kan nå utføres på Vipps. Kaféene har vært godt besøkt.

 • Systemisk kafé på Litteraturhuset i Oslo 1.mars 2017. Forfatterne Helene Uri og Nina Lykke i samtale med Anne Kyong Sook Øfsti
 • Systemisk kafé på Litteraturhuset i Oslo onsdag 29.november 2017 kl.19.00. Jim Sheehan intervjuet av Hans Christian Michaelsen

Inntekter kr. 28.320,- Utgifter kr. 35.474,-, Netto minus 7155,-

 

FØRJULSSEMINAR I GAMLE LOGEN, OSLO

Jubileumsseminar: 20. år med Gamle Logen. Hva Nå?
Hovedtittel: Terapi i tiden – Trender og tendenser.

Det 20. førjulsseminaret, som fant sted 7. og 8. desember 2017, ble vellykket gjennomført med gjennomgående gode tilbakemeldinger.

Denne gang var det ca. 200 betalende deltagere. Dette gir et overskudd på ca. kr. 200.000,-

Hovedforelesere var Sissel Gran, Per Jensen, Vigdis Vie Torsteinsson og Odd Arne Tjersland. Metaforumredaksjonen ved Kari Kjølås, Hilde Ingebrigtsen og Pål Abrahamsen bidro også fra scenen -  med Historier om 20 år i Gamle Logen «Et album i ord og bilder»

Det ble arrangert middag torsdag kveld med ca. 70 påmeldte deltagere.

Kari Yvonne Kjølås (Metaforumredaksjonen) slutter som ansvarlig for Førjulsseminarene fra og med årets arrangement. NFFT-styret har besluttet å videreføre arrangementet i egen regi.

 

FORSKNING OG FAGUTVIKLING
Lennart Lorås og Camilla Jensen Oanes er styrets forskningskontakter.

Aktuell forskningsinformasjon legges ut på NFFTs nettsider.

 

I løpet av 2017 har omtrent 10 personer tatt kontakt med varierte spørsmål til forskningskontaktene. Spørsmålene har i stor grad handlet om hjelp til å finne relevant forskning knyttet til egne forskningsprosjekter/artikkelskriving, rådgiving i forhold til hvordan de kan gå fra en forsknings-idé til et prosjekt samt spørsmål knyttet til muligheter for å ta en PhD. Forskningskontaktene har også fortløpende lagt ut relevante familieterapiorienterte doktorgradsavhandlinger, forskningsoppsummeringer og forskningsartikler på nffts nettside.

ØKONOMI OG REGNSKAP

Økonomiansvarlig legger fram regnskap 2017 og budsjett 2018 på generalforsamlingen.
Foreningen har en solid økonomi.

Det har imidlertid vist seg å være noen utfordringer med fordringer av forskjellig art i 2016 og 2017.Vi erfarte at da vi gikk over til nytt system med integrert nettside og enklere regnskapssystem, ble det mange utfordringer knyttet til manglende korrekthet i medlemsregister, adresser og fordringshavere.

I tillegg erfarer styret at ganske mange medlemmer betaler kontingenten sent, ikke betaler eller ikke har satt seg godt nok inn i reglene for utmelding fra foreningen. Videre at vi ikke har tilstrekkelig oppdatert informasjon fra medlemmene om endring av boligadresser og e-post-adresser samt evt. info om fakturaadresser slik at vi ikke vet om fakturaene kommer fram til rett adresse.

Til sammen har foreningen utestående fordringer på kr. 82.979,- fra 2016. Dette er hovedsakelig utestående medlemskontingenter som det ikke er mulig å inndrive. Dette beløpet har NFFTs styre i dialog med revisor kommet fram til at det er riktig å føre som tap.

Det er også utfordringer for 2017, men disse er vi i hovedsak i ferd med å få kontroll på. Hele denne situasjonen er svært uheldig og spiser av opparbeidet kapital/overskudd.

Vi er bekymret over at mange medlemmer ikke betaler faktura innen frist. Det medfører svært mye arbeid å følge opp disse utestående fordringene, og tar av frivillig tid og foreningens midler. Styret og sekretariatet arbeider kontinuerlig for å sikre bedre datakvalitet i medlemsregister og bedre funksjonalitet gjennom regnskapssystemet.

Ved overgang til VISMAs enklere regnskapsmodul ble vi lovet at det skulle gis løsning for full integrasjon mot vårt medlemsregister. Dette har VISMA foreløpig ikke klart å levere.

Vi har selvfølgelig vært i løpende dialog med dem om dette helt fra vi oppdaget problemet, men NFFT er en liten kunde med få sanksjonsmuligheter overfor et slikt selskap. De har imidlertid gitt god bistand på forespørsel fra oss den senere tid.

 

METAFORUM
Metaforum - Norsk magasin for familieterapi / medlemsblad for NFFT - årgang 34, kom ut med 4 fyldige nummer i 2017.

Redaksjonen har i år bestått av Jarle Svardal, Hilde Ingebrigtsen og med Kari Yvonne Kjølås som ansvarlig redaktør. Pål Abrahamsen gikk ut av redaksjonen f o m årskonferansen 2017.

Han takkes for innsatsen gjennom mange år.

 

I tillegg til egne bidrag benytter bladet seg i stor grad av skribenter til enkeltoppdrag – og innsendte bidrag, som referater, intervjuer, bokanmeldelser med mer. Det er gledelig at stadig flere bidrar med stoff til bladet. Redaksjonen takker alle bidragsytere.

 

Redaksjonen har også i år bidratt til planlegging av Førjulsseminaret i Gamle Logen 2017.

 

En viktig målsetning for bladet er å formidle informasjon om hva som rører seg i vårt fagfelt, spesielt innenlands og i Norden, men også internasjonalt, samt bidra til fagutvikling, og utveksling av informasjon og meninger.

 

Bladet er et uavhengig organ, politisk- og livssynsnøytralt og har siden 2012 vært knyttet opp mot Redaktørplakaten (Se denne).

Styret og Redaksjonen ønsker at bladet skal bli fortløpende tilgjengelig på medlemssidene på NFFTs hjemmeside.

 

FOKUS PÅ FAMILIEN
NFFT ved sin leder, er medlem av Representantskapet i Fokus. Fra 2017 er Modum Bad sin representant valgt for en periode på 2 år, som leder for Representantskapet.

NFFTs leder deltok på representantskapsmøtet i mai 2017. STOK, den danske familieterapiforeningen, har avviklet sitt kollektive abonnement.

Representantskapet arbeider sammen med Universitetsforlaget med rekruttering av en ny redaktør til bladet.

 

7.februar 2018,
For styret i NFFT
Kristin S. Breda, leder