Lover for Norsk forening for familieterapi

(vedtatt 02/12/83, revidert 13/04/85, 02/02/02, 02/02/06, 01/02/07, 15/02/13, 15/02/14, 07/03/19 og 04.03.22: §1.4 nytt punkt, revidert 09.03.23: §5 nytt punkt, deretter forskyving av etterfølgende paragrafer).

§ 1 FORMÅL

Norsk forening for familieterapi har til oppgave:

 1. Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.
 2. Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk arbeid.
 3. Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi og systemisk praksis.
 4. Å administrere en sertifiseringsordning for utøvere av systemisk praksis og familieterapi i overenstemmelse med EFTA Training standards

§ 2 MEDLEMSSKAP

Individuelt medlemsskap er åpent for praktiserende familieterapeuter og annet fagpersonell som arbeider med familier, underviser eller forsker innen feltet.

§ 3 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes i løpet av første kvartal hvert år. Styret fastsetter tidspunktet. Generalforsamlingen innkalles av styret med 2 måneders varsel. Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig har forlangt det. Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent har ikke stemmerett. Møtet kan bestemme at andre personer skal gis adgang og eventuelt også talerett.

Generalforsamlingen kan etter styrets forslag med 2/3 flertall vedta at et bestemt beløp av overskudd som stammer fra aktiviteter i foreningens regi, blir avsatt i et internt fond, til fremme av et nærmere angitt formål, som må ligge innenfor foreningens formål etter §1. Det opprettes samtidig et særskilt fondsstyre på 3 personer til å bestyre fondet. Generalforsamlingen velger 2 av medlemmene for 2 år ad gangen. Disse kan ta gjenvalg 1 gang. Det tredje medlemmet oppnevner NFFTs styre blant sine styremedlemmer. Fondsstyret konstituerer seg selv.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 1. Valg av dirigent, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen fra generalforsamlingen.
 2. Styrets årsberetning.
 3. Årsregnskap i revidert stand.
 4. Fastsettelse av budsjett og medlemskontingent.
 5. Saker som er nevnt i innkallingen til generalforsamlingen.
 6. Saker som foreningens medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, må sendes styret minst 3 måneder før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal bare behandle saker som er relevante i forhold til foreningens formål. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. Saker tatt opp under "eventuelt" krever 3/4 flertall for gyldig vedtak.
 7. Valg av leder for 2 år.
 8. Valg av 4 styremedlemmer for 2 år. Første gang velges 2 av styremedlemmene for ett år, slik at det hvert år er 2 styremedlemmer på valg. Gjenvalg kan skje, men ingen kan være medlem av styret i lengre sammenhengende tid enn 6 år. Generalforsamlingen kan forlenge funksjonstiden utover de 6 år med 2 år av gangen der spesielle situasjoner tilsier det.
 9. Særskilt valg av 3 vararepresentanter for 1 år.
 10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer.
 11. Valg av revisor.
 12. Valg av 2 fondsstyremedlemmer for 2 år, Første gang velges ett av medlemmene for 1 år og ett for 2 år. Gjenvalg kan skje 1 gang.  Alle valg skjer skriftlig med mindre forsamlingen med 3/4 flertall bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet trekkes lodd.

§ 4 STYRET

Styret representerer foreningen utad. Styrets oppgaver er:

 1. Å sørge for at foreningen best mulig fungerer etter sitt formål
 2. Å sette i verk vedtak fattet av generalforsamlingen
 3. Å avgjøre søknad om medlemsskap
 4. Å oppnevne utvalg til spesielle oppgaver
 5. Å forvalte foreningens midler.

Styret velger selv nestleder, og bestemmer for øvrig sine egne arbeidsordninger. Det er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende. Melding om styrets virksomhet skal sendes medlemmene sammen med saksdokumentene til generalforsamlingen.

§ 5 LOKALLAG

NFFT kan ha lokallag som organiserer lokale aktiviteter organisert enten som Tradisjonell Modell, Hub-modell eller Adhoc Modell.

§ 6 PROKURA OG SIGNATURRETT

Signaturrett gis styreleder og daglig leder i fellesskap. Prokura gis daglig leder.

§ 7 KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsetter kontingent for medlemmene.

§ 8 UTMELDING

Utmelding av foreningen skjer skriftlig til styret.

§ 9 OPPLØSNING

Foreningen kan oppløses hvis 1/2 av de fremmøtte til lovlig innkalt generalforsamling stemmer for det. Eventuelt økonomisk overskudd skal fordeles til formål bestemt av generalforsamlingen.