Generalforsamling 2009

Generalforsamling i Norsk forening for familieterapi  - 2009

Thon  Hotell Vettre, Asker, Torsdag 29.01.09

 1. Valg av dirigent, to referenter og to medlemmer til å underskrive protokollen fra generalforsamlingen.
  Dirigent: Geir Lundby
  Referenter:Henning Nedberg og Randi Bagge
  Underskrive protokoll:Svend Nils Søndergaard og Berit Eikeset
 2. Styrets årsberetning for 2008
  Styreleder Hans Christian Michaelsen leser årsmeldingen (se vedlegg).
  Årsberetningen vedtas enstemmig ved akklamasjon.
 3. Årsregnskap 2008 i revidert stand v/Pål Abrahamsen
  Regnskapet er ikke ferdig revidert. Regnskapet vises på skjerm. P. A. ber om at det godkjennes slik det foreligger pr.29.01.09.
  Regnskapet godkjent under forutsetning av revisors godkjenning.
 4. Styrets virksomhetsplan 2009-2011 og Handlingsplan 2009
  Styreleder Hans Christian Michaelsen leser virksomhetsplan og handlingsplan (se vedlegg).
  Et medlem etterlyser arbeid med autorisasjon. HCM opplyser at det ikke er gjort noe med saken, men NFFT er i fortløpende diskusjon.

  Et medlem foreslår å utgi Metaforum digitalt. Begrunnelsen for dette er at det koster. Svaret er at vi har vurdert dette, men ønsker foreløpig å beholde papirutgave.

  Et medlem oppfordrer medlemmer til å annonsere i Metaforum, f.eks.stillingsannonser.
  Virksomhetsplanen og handlingsplanen vedtas enstemmig ved akklamasjon
 5. Fastsettelse av budsjett 2009 og medlemskontingent 2010.
  Hans Christian Michaelsen går gjennom forslag til budsjett (se vedlegg).
  Forslaget til budsjett vedtas enstemmig ved akklamasjon.
 6. Årsberetning og regnskap fra fondsstyret
  Hilde Ingebrigtsen leser årsrapporten og informerer om tildelinger for 2008 (se vedlegg).
  Det var kommet inn 11 søknader. Styret har valgt å dele summen på 50 000 kroner til 7 av søknadene. I hovedsak støttes utdelingene som stimuleringstilskudd. Noen søknader må kunne få en større sum.
  Pål Abrahamsen redegjør for regnskapet. Det er 270 000 kroner igjen i fondet når årets bevilgninger er fratrukkket (se vedlegg).
  Årsrapport og regnskap vedtas enstemmig ved akklamasjon.
 7. Valg av leder for 2 år
  Pål Talberg legger fram valgkomiteens forslag:

  Leder:
  Marianne Bie - 2 år
  Enstemmig valgt ved akklamasjon

  Styremedlem Allan Ettrup Hansen forsetter ett år til.

  Forslag til styremedlemmer:
  Jannicke Tindberg - 2 år
  Bente Barstad - 1 år
  Arne Kallekleiv - 2 år

  Forslag til varamedlemmer:
  Sverre Christian Thoresen - 1 år
  Hilary Wongraven - 1 år
  Siw Merete Myhra - 1 år

  Fondstyret:
  Medlem:Hilde Ingebrigtsen, gjenvalg 1 år
  Medlem:Rikke Helmer, gjenvalg 1 år
  Styrerepresentant:Utnevnes av styret.

  Valgkomite:
  Medlem:Pål Talberg,gjenvalg 1 år
  Medlem:Ella Kopperud,gjenvalg 1
  Medlem:Liv Ristvedt,ny 1 år  

  Revisor:
  Øyvind Løvstad, Vardens revisjonskontor
  Alle enstemmig valgt.

  Informasjon:
  Juniseminar i Tromsø: 15. – 17. juni  www.unn.no/juniseminar
  Juniseminar i Oslo: 16. – 17. juni IAP nett http://www.iapnett.no

  Henning Nedberg
  Randi Bagge
  Søndergaard                                                                                  
  Berit Eikeset