Virksomhetsplan 2014 - 2015

NFFT - virksomhetsplan 2014 og handlingsplan for 2015

Paragraf 1 i statuttene inneholder følgende oppgaver:

 1. Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.
 2. Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk arbeid.
 3. å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi og systemisk praksis.

 I perioden 2014-16 ønsker styret å arbeide for foreningens formål under følgende hovedpunkter:

 1. Utadrettet:
  Det er et mål at foreningen tydeliggjør familieterapeutisk ,systemisk og narrativ tenkning og praksis. Det er et mål å bidra til at NFFT blir mer synlig i diskusjoner som berører vårt fagfelt og til å skape økt innflytelse og anerkjennelse for familieterapeutisk utdanning, praksis, forskning og yrkesstatus.
 2. Internt for foreningen:
  Sørge for en utvikling som kombinerer fornyelse og kontinuitet. Bidra til at aktiviteter blir lokalbaserte rundt i landet, som for eksempel Systemiske Kafeer. Bidra til at kontakt og fagutvikling også kan stimuleres gjennom hjemmesiden på Internet og i Metaforum. Diskusjoner om hva NFFTs aktiviteter bør innebære skal holdes levende.
 3. Økonomi og globalt perspektiv:
  Opprettholde en god økonomi som muliggjør støtte til forskning og fagutvikling og til å kunne inkludere marginaliserte grupper.

Virksomhetsplan 2014.
I 2014 vil vi i styret sørge for kontinuitet og videreføring av planlagte aktiviteter og initiere nye.

Organisatorisk:

 • Utvikle virksomhetsplaner. Videreføre styreseminaret som arbeidsform.
 • Fortsette leie av Enerhaugen som kontor og møtested for styremøter.
 • Videreføre arbeidet med å skille mellom sekretariatsfunksjon og styrearbeid.
 • Holde hjemmesiden og facebooksiden oppdatert og aktuell.
 • Bidra til og oppfordre til medlemsverving.
 • Oppfordre lokale grupper til å arrangere Systemiske Kafeer som NFFT-arrangement

Arrangementer:

 • Opprettholde årskonferansen som ett stimuleringsverksted.
 • NFF t’s Årskonferanse på Vettre.
 • Arrangement: den 31 Årskonferansen arrangeres 5-7 februar 2014 med tema “Terapeuten på dagsorden” Hva trenger hjelperen?
 • ystemiske Kafeer: Oslo 4 Systemiske Kafeer planlegges gjennomført
 • Styret ved nestleder har vært aktiv i utforming av program for forskningskongressen i familieterapi i Heidelberg i mars
 • Nordkalottprosjektet ligger i dvale og avventer ny oppvåkning der for evt. støtte til dette.
 • Foreningen ved leder og andre styremedlemmer og utpekte medlemmer har bidratt med innspill til program for Nordisk Kongress i Finland i August hvor styret vil være representert.
 • Forberede førjulsseminar i Gamle Logen i desember.
 • Forberede årskonferanse 2015.

Internasjonalt samarbeid og nasjonale/internasjonale kongresser

 • Styret vil være representert på NFTO/EFTA- Board møte 8-10 mars i tilknytning til forskningskonferansen i Heidelberg.
 • Styret vil delta med inntil 2 representanter på de nordiske familieterapiforeningenes årsmøter
 • Deltakelse på Nordisk ledermøte i Danmark mai 2014.
 • Styret ønsker så langt mulig å være representert ved familieterapirelaterte arrangement i Norge
 • Styret vil være representert ved Representantskapsmøtet og Årsmøtet i Fokus på Familien juni 2014

Økonomi

 • Det tas sikte på å drive foreningen i balanse.

Informasjonsarbeid

 • Metaforum utgis som normalt med 4 numre. Medlemmer oppfordres fortsatt til å bidra aktivt.
 • Hjemmesiden på Internet utvikles videre som et aktivt forum for informasjon og medlemskontakt. Økt bruk av elektroniske tjenester
 • Facebooksiden holdes oppdatert og aktuell
 • Informasjon om NFFT skal spres ved utdanningsinstitusjoner og på familieterapeutiske arrangement så langt vi når
 • Videreutvikle nettbutikk og medlemssystem, hvor sekretariatet har gjort en vesentlig modernisering og forenkling sist år. virksomhetsplan 2014  Vi har store forventninger til lettelse av arbeid med medlemsoversikt, fakturering mm.

Styret ved Pelle Slagsvold