Virksomhetsplan 2015 - 2017

NFFT - Styrets virksomhetsplan 2015-2017

Paragraf 1. i NFFTs statutter innholder følgende oppgaver:
I perioden 2015 – 2017 ønsker styret å arbeide for foreningens formål under følgende hovedpunkter:
 • Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.
 • Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk arbeid.
 • Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi, narrativ, sosialkonstruksjonistisk og systemisk praksis.
 1. Utadrettet:
  Det er et mål at foreningen aktivt tydeliggjør familieterapeutisk, systemisk og narrativ tenkning og praksis. Det er et mål å bidra til at NFFT blir mer synlig i diskusjoner som berører våre fagfelt og til å skape økt innflytelse og anerkjennelse for familieterapeutisk utdanning, praksis, forskning og yrkesstatus.
  Delta på nordiske og internasjonale konferanser og årsmøter og delta på de nordiske familieterapiforeningenes ledermøter.
  Styret ved leder sitter i representantskapet for Fokus på Familien.

 2. Internt for foreningen:
  Sørge for en utvikling som kombinerer fornyelse og kontinuitet.
  Diskusjoner om hva NFFTs aktiviteter bør innebære, skal holdes levende.
  Styret vil arbeide for at NFFT fortsatt skal være en åpen og bred interesseforening for familieterapi og systemisk praksis.
  NFFT arbeider aktivt for å øke antall medlemmer.

  NFFT viderefører sekretariatet for å ivareta de administrative oppgavene.

  Bidra til at aktiviteter blir lokalbaserte rundt i landet, som for eksempel Systemiske Kafeer og evt etablering av lokallag.

  Bidra til at kontakt og fagutvikling også kan stimuleres gjennom Metaforum, hjemmesiden på Internett (www.nfft.no ) og

  Facebook (https://www.facebook.com/pages/Norsk-forening-for-familieterapi-NFFT/ )

  Planlegge og gjennomføre årlig NFFTs årskonferanse og førjulsseminaret i Gamle Logen i samarbeid med Metaforum redaksjonen.

  NFFT vil fortsatt være lydhøre for medlemmenes forskjellige synspunkter vedrørende spørsmålet om sertifisering/autorisasjon av familieterapeuter og vil utforske temaet videre.

 3. Økonomi og globalt perspektiv:
  Opprettholde en solid økonomi i foreningen for sikring av god drift.

  Bidra til økonomisk støtte til forskning og fagutvikling gjennom NFFTs fond.

  Delta på internasjonale kongresser og konferanser for å kunne bidra til og hente inspirasjon til nye faglige impulser i relasjonell tenkning.

Handlingsplan for NFFTs styre året 2015

I 2015 vil styret sørge for kontinuitet og videreføring av de aktiviteter som er i gang.

Organisatorisk

 • Utvikle årshjul og styresamlinger som arbeidsforum.
 • Holde hjemmesiden oppdatert og aktuell
 • Holde Facebooksiden oppdatert og aktuell
 • Oppfordre til medlemsverving
 • Lokale krefter oppfordres til å arrangere Systemiske Kafeer som et NFFT- arrangement
 • Opprettholde årskonferansen som et stimuleringsverksted.
 • Styreleder  Pelle Slagsvold sitter i representantskapet for Fokus på Familien med lederfunksjon fra 01.01.2015.
 • Styret har 1 representant i NFFTs fondsstyre; Kristin H. Dahl.
 • NFFT har 1 representant i EFTAs (European Family Therapy Association) organ NFTO (National Family Therapy Organisations), eder Pelle Slagsvold.
 • NFFTs medlem Hans Christian Michaelsen sitter i EFTAS styre ( Board) på vegne av de nordiske familieterapiforeninger. Pt er han sekretær der.

Arrangement

 • Forberede og gjennomføre den 33. Årskonferansen med generalforsamling holdes på Vettre 10.-12 Februar 2016. Tema: Seksualitet. Hvordan snakke om dette i terapi?
 • Systemisk Kafé, Oslo: 2-3 Systemiske Kafeer planlegges gjennomført. Vi vil gjennom dette videreutvikle arbeidet for kompetanse – og nettverksbygging for familieterapeuter.
 • Dersom Tromsømiljøet klarer å gjenreise Juniseminaret ønsker styret å støtte dette.
 • De 18. Førjulsseminaret i Gamle Logen, Oslo, avholdes 3.-4. desember 2015.

Prosjekt

Internasjonalt samarbeid og nasjonale/internasjonale kongresser

 • Deltakelse med inntil 2 representanter på de nordiske familieterapiforeningenes årsmøter.
  • SFFT – Svensk Familieterapiforening - Årskonferanse Växsjö, 3.-4.september 2015 -
  • STOK – Dansk familieterapiforening – Årskonferanse Danmark – 13.-14.november.
 • Være vertskap for Nordisk ledermøte i Oslo 3.-4. mai 2015.
 • Styret vil være representert ved Representantskapsmøtet og Årsmøtet i ”Fokus på Familien” i mai 2015.
 • Styret ønsker, så langt som mulig, å være representert ved familieterapirelaterte arrangement i Norge:
  • Diakonhjemmets familieterapiutdannings 25 års jubileum 29.-30.oktober 2015

Økonomi
NFFT har fortsatt en meget god likviditet med en egenkapital på ca kr. 800.000,-.
Det skal tas sikte på å drive foreningen i balanse.

Informasjonsarbeid
 • Metaforum utgis som normalt med 4 numre. Medlemmer oppfordres fortsatt til å bidra.
 • Hjemmesiden på Internett utvikles videre som et oppdatert forum for informasjon og medlemskontakt.
 • Facebooksiden oppdateres og utvikles videre.
 • Økt bruk av elektroniske tjenester og sosiale medier.
 • Informasjon om NFFT skal spres ved utdanningsinstitusjoner og på familieterapeutiske arrangement så langt som mulig.
 • Medlemmer oppfordres til medlemsverving
Forskningsarbeid
NFFT ønsker å stimulere og oppmuntre til fagutvikling og forskning innen feltet. Dette gjøres ved å fortsette arbeidet med: 
 • Utarbeide oversikt over og utbre informasjon om norsk forskning og pågående forskningsprosjekter gjennom tilgjengelig oversikt på NFFTs nettside.
 • NFFT oppfordrer familieterapeuter til å utføre forskningsprosjekter og å informere om disse gjennom foreningens nettsteder.
 • Utbre informasjon om hvilke muligheter som ligger for støtte fra NFFTs fond til fagutvikling og forskning.
 • Samarbeide om utviklingen av familieterapeutisk, systemisk, narrativ og sosialkonstruksjonistisk familieterapiforskning i NFTO.

Vedtatt på generalforsamling februar 2015, redigert mars 2015

For styret,
Pelle Slagsvold