Virksomhetsplan 2018-2020 og Handlingsplan 2018

 Styrets virksomhetsplan 2018-2020

Paragraf 1. i NFFTs statutter inneholder følgende oppgaver:

 • Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis
 • Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk arbeid
 • Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi og systemisk praksis

I perioden 2018 – 2020 vil styret arbeide for foreningens formål på følgende måter:

 1. Utadrettet virksomhet:
  Det er et mål at foreningen aktivt tydeliggjør familieterapeutisk, systemisk og narrativ tenkning og praksis. Det er et mål å bidra til at NFFT blir mer synlig i diskusjoner som berører våre fagfelt og til å skape økt innflytelse og anerkjennelse for familieterapeutisk utdanning, praksis, forskning og yrkesstatus.
  Delta på nordiske og internasjonale konferanser/ årsmøter samt delta på de nordiske familieterapiforeningenes ledermøter.
  Styret ved leder sitter i representantskapet for Fokus på Familien.
 2. Internt for foreningen:
  Sørge for en utvikling som kombinerer fornyelse og kontinuitet.
  Diskusjoner om hva NFFTs aktiviteter bør innebære skal holdes levende.
  Styret vil arbeide for at NFFT fortsatt skal være en åpen og bred interesseforening for familieterapi og systemisk praksis.
  NFFT arbeider aktivt for å øke antall medlemmer.
  NFFT viderefører sekretariatet for å ivareta de administrative oppgavene.
  Bidra til at aktiviteter blir lokalbaserte rundt i landet, som for eksempel Systemiske kaféer og lokale nettverk evt. lokallag.
  Bidra til at kontakt og fagutvikling også kan stimuleres gjennom Metaforum, hjemmesiden på Internett (www.nfft.no ) og Facebook (https://www.facebook.com/pages/Norsk-forening-for-familieterapi-NFFT/ )
  Planlegge og gjennomføre NFFTs årskonferanse/Generalforsamling.
  Planlegge og gjennomføre førjulsseminaret i Gamle Logen.
  Vurdere hvilke seminarer NFFT skal arrangere og hvor de skal gjennomføres.
  NFFT vil fortsatt være lydhøre for medlemmenes synspunkter vedrørende spørsmålet om sertifisering/autorisasjon av familieterapeuter.
  Dersom utdanningsinstitusjonene ønsker å etablere sertifiseringsordninger vil NFFT vurdere en henvendelse om å være høringsinstans.
 3. Økonomi:
  Opprettholde en solid økonomi i foreningen for sikring av god drift.
  Bidra til økonomisk støtte til forskning og fagutvikling gjennom NFFTs fond.

 

Handlingsplan for NFFTs styre i 2018

I 2018 vil styret sørge for kontinuitet og videreføring av de aktivitetene som er i gang.

Organisatorisk

 • Videreføre kombinasjon av styremøter, Skypemøter, styresamlinger og komitemøter som arbeidsform
 • Kontinuerlig oppdatering av styrets årshjul
 • Lokale krefter oppfordres til å arrangere Systemiske kaféer som et NFFT- arrangement. Ved bruk av NFFTs logo skal det være klarert med NFFTs styre, samt at de skal gis minimum 10% rabatt for medlemmer på arrangementene.
 • Opprettholde årskonferansen som en arena for faglig inspirasjon og utveksling for medlemmene i NFFT og de nordiske foreningene.
 • NFFTS styreleder sitter i representantskapet for Fokus på Familien
 • Styret har 1 representant i NFFTs fondsstyre.
 • NFFT har 1 representant i EFTAs (European Family Therapy Association) organ NFTO (National Family Therapy Organisations), ved styrets leder
 • NFFTs medlem Hans Christian Michaelsen sitter i EFTAS styre på vegne av de nordiske familieterapiforeningene. Pt er han vice president der.

Arrangement

 • Forberede og gjennomføre den 36. Årskonferansen med Generalforsamling 7.-8. mars 2019 i Bergen
 • Systemisk kafé, Oslo: 4 Systemiske kaféer planlegges gjennomført
 • Førjulsseminaret i Gamle Logen, Oslo, avholdes 6.—7. desember 2018

Internasjonalt samarbeid og nasjonale/internasjonale kongresser

 • Deltakelse med inntil 2 representanter på de nordiske familieterapiforeningenes årsmøter.
  • SFFT – Svensk Familieterapiforening – Årskonferanse, høsten 2018
  • STOK – Dansk familieterapiforening – Årskonferanse, høsten 2018
 • Leder deltar på Nordisk ledermøte i Malmö 3.-4.mars 2018
 • Styret vil være representert ved Representantskapsmøtet og Årsmøtet i «Fokus på Familien» i mai 2018
 • Styret ønsker, så langt som mulig, å være representert ved familieterapirelaterte arrangement i Norge
 • andre aktuelle kongresser/seminarer/ møter

 

Informasjonsarbeid

 • Metaforum utgis som normalt med 4 numre i 2018. Medlemmer oppfordres til å bidra
 • I løpet av 2018 må styret gjøre en grundig vurdering av Metaforums framtid som medlemsblad og kommunikasjonskanal med medlemmene, da redaktør og nåværende redaksjon har informert styret om at de fratrer sine verv innen neste Årskonferanse
 • Videreutvikle og holde hjemmesiden ( nfft.no )oppdatert og aktuell.
 • Utarbeide og utvikle en egen medlemsside på hjemmesiden og stimulere medlemmene til bruk av denne
 • Facebooksiden oppdateres og utvikles videre
 • Økt bruk av elektroniske tjenester
 • Informasjon om NFFT skal spres ved utdanningsinstitusjoner, på arbeidsplasser og familieterapeutiske arrangement så langt som mulig
 • Utarbeide strategi for medlemsrekruttering

Forskningsarbeid

NFFT ønsker å stimulere og oppmuntre til fagutvikling og forskning innen feltet. Dette gjøres ved å fortsette arbeidet med:

 • Utbre informasjon om norsk forskning og pågående forskningsprosjekter gjennom tilgjengelig oversikt på NFFTs nettside
 • NFFT oppfordrer familieterapeuter til å utføre forskningsprosjekter og å informere om disse gjennom foreningens nettsteder
 • Utbre informasjon om hvilke muligheter som gis som støtte fra NFFTs fond til fagutvikling og forskning

 

NFFTs Generalforsamling februar 2018

 

For styret,

Kristin S. Breda, leder