Webinarer 2022

NFFT inviterer også i 2022 til månedlige webinarer som deles gratis med NFFTs medlemmer. (Vi tar en liten deltakeravgift for ikke-medlemmer) 
Påmelding skjer via NFFTs nettside, tilsendt mail til medlemmer eller via link i arrangement på Facebook.
Plattformen er Zoom og linken til selve webinaret sendes til de som melder seg på arrangementet.


 

Heidi Losnedal

Webinar 01.12.22 med Heidi Losnedal.

"Skadelig seksuell atferd blant ungdom"

Heidi Losnedal holder webinar om Skadelig seksuell atferd blant ungdom den 24.11. Heidi er utdannet vernepleier og familieterapeut, og er ansatt i Statens barnehus i Bergen. For tiden tar hun doktorgrad innenfor dette tema ved Tavistock Institute i London.

Påmeldingsside Arena360:
https://arena360.no/events/9102/7669

 


 

Tone Grøver

Webinar torsdag 27.10.22. kl.19.00-20.30. Tone Grøver

Påmeldingsside Arena360:
https://arena360.no/events/9102/7644

"Det frigjørende ansvar"

Jeg har i mange år arbeidet sammen med familier som har brutte bånd seg imellom, eller som vakler på terskelen til brudd. Bruddene kan gå mellom søsken, mellom foreldre og barn, mellom ett av barna på den ene siden, og søsken og en eller begge foreldre på den andre. «Barna» kan være både 40, 50 og 60 år gamle – og konfliktlinjen med foreldrene og søsken kan ha vart tvers gjennom barns oppvekst og voksne liv. Noen familier kommer fordi foreldre frykter å dø fra en familie som aldri fant sammen, og at de ikke oppnådde forsoning med ett eller flere barn.

Jeg opplever samarbeidet med hver eneste familie som erfarer komplekse og brutte bånd, eller potensielle brudd, som unikt. De kan ikke puttes i noen kategori. Er det likevel noe vi kan holde fast i, i dette komplekse samarbeidet? Hva bør familiens vanskelige historie fordre av den terapeutisk posisjonen?

I dette webinaret snakker jeg om egne erfaringer med samarbeid med familier som erfarer komplekse og brutte familiekonstellasjoner, om maktspill og maktforståelse, og om å innta en terapeutisk posisjon relatert til en etisk forståelse av makt og familiers maktspill. Jeg vil reflektere over erfaring med at alle i familien kan frigjøres, om foreldre fullt ut tar på seg ansvaret for det som har gått galt. Og også reflektere over hvordan det frigjørende arbeidet kan gå i stå, om foreldre holdes fast i egne traumer og sår fra egen oppvekst, og det å påta seg ansvar, kan oppleves som å tre inn i skyld og skam.

Jeg ønsker også å invitere deltakerne på webinaret til å dele egne erfaringer med samarbeid der familien har gått i stå.

Presentasjon av Tone Grøver:

Tone Grøver er sosiolog, master i familieterapi og har en spesialistutdannelse i narrativ psykoterapi. Hun har jobbet med par- og familieterapi og som psykoterapeut i over 20 år. Hun er også skjønnlitterær forfatter, og underviser i par- og familieterapi ved VID vitenskapelige høgskole. Hun er særlig opptatt av å forstå det maktspill som rører seg i et terapirom, og hvordan vi kan ta stilling til og forsøke å minimere maktens uheldige utslag mellom familiemedlemmer - og ikke minst knyttet til terapeutens rolle. I følge henne kan en for passiv terapeut komme til å danse maktdominansens spill, samtidig som terapeutens aktivitet alltid står i fare for å være blind for egen maktutøvelse, og gjøre vondt verre for familien.


 

Edel Marie Erdal-Arvnes

Webinar 29.09.22. Edel Marie Erdal-Arvnes

«Når parforholdet skranter»

Par- og familieterapeuter sine erfaringer med parterapi, og hvordan erfaringene har innvirket på egen praksis

Hva handler webinaret om?:

Hvordan er familieterapeutenes erfaring med å gå i par- og familieterapi? Virker erfaringene inn på egen rolle som familieterapeut? Er dette erfaringer som tilfører noe nytt til egen praksis, eller kan de også være begrensende? Dette er noen av spørsmålene som blir belyst gjennom Webinaret. Det vil bli tatt utgangspunkt i min masteroppgave som ble avlagt i mai 2022 ved VID vitenskapelige høyskole Oslo.  Det vil bli reflektert rundt hvordan informantenes erfaringer kan være med på å gi flere nyanser til allerede etablerte fagbegrep i familieterapifeltet, som nøytralitet og anerkjennelse i terapi. Videre reflekteres det rundt hvordan de personlige erfaringene med å gå i parterapi kan ha vært med på å påvirke par- og familieterapeutenes profesjonelle praksis.

Hvem skal presentere?:

Edel Marie Erdal-Arvnes, familieterapeut.

Arbeidsplass: Familieterapeut/familieveileder i Bærum barneverntjeneste.

Kontaktinformasjon: Edel Marie Erdal-Arvnes, edelmariee@hotmail.com , tlf: 90266723

 

Påmeldingsside Arena360:
https://arena360.no/events/9102/7487

Link til Zoom-møte sendes påmeldte deltakere dagen før webinaret.


 

Bengt Karlsson

Rolf Sundet

Webinar 16.06.22. kl.19.00-20.30. Bengt Karlsson og Rolf Sundet

Tom Andersens vandringer og veiskiller – hans arbeid med berøring og deltakelse i psykiatri og annet fredsarbeid.

Tom Andersen døde i mai 2007 og etterlot seg uferdige bokmanuser. Vandringer og veiskiller beskriver Tom Andersen sin personlige og faglige vandringer. Gjennom ulike profesjonelle sammenhenger som lege, senere som sosialpsykiater og familieterapeut fremstiller han hvordan hans tenkning og forståelse endrer seg og peker mot nye veier å vandre på. Berøring og deltakelse i psykiatri og annet fredsarbeid peker på særlig forståelsen og betydningen av kropp, pust, ord og det å bli berørt av egne og andres inntrykk og uttrykk. I tillegg beskriver han hvordan arbeidet i psykisk helsefeltet handler om dialoger og samarbeid med mennesker likt det som skjer innenfor diplomati, fredsarbeid og i det helt vanlige livet.

Webinaret vil presentere Andersens nevnte arbeider og reflekter rundt hvordan de fortsatt er aktuelle og viktige for som arbeider med mennesker.

Bengt Karlsson, professor ved Universitetet i Sørøst Norge. bengt.karlsson@usn.no 90 64 90 78

Rolf Sundet professor emeritus ved Universitetet i Sørøst Norge. rolf.sundet@usn.no 91 70 62 11

Påmeldingsside:
https://norskforeningforfamilieterapi.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=89152-EEAB

Terje Tilden

Anne Hedvig Vedeler

Randi Bagge

Lennart Lorås


 

Torsdag 19.mai kl.19.00-20.30 på Zoom

"Ikke-vitende posisjon: Hva med et bedre begrep?"

Terje Tilden innleder. Det blir også innlegg fra Randi Bagge, Anne Hedvig Vedeler og Lennart Lorås. Det inviteres til etterfølgende åpen samtale med webinarets deltakere. 

Meld deg på vi denne Påmeldingssiden:
https://norskforeningforfamilieterapi.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=61164-BCBC

 

Sammendrag:

I Fokus på familien nr. 1/22 kommenterer jeg Åse Holmberg og Rolf Sundets artikkel om ikke-vitende posisjon hvor jeg problematiserer selve begrepet som jeg mener er uegnet til å kommunisere innholdet. Dette fordi jeg stadig erfarer at fagfolk som ikke har kjennskap til systemisk praksis misforstår begrepet med at vi ikke har interesse for å anvende kunnskap/vitenskap i vår kliniske praksis. Jeg viser til begreper innen øvrig psykoterapi som synes å være overlappende med betydningen av "ikke-vitende posisjon" og som har forskningsstøtte. For å lette kommunikasjonen på tvers av psykoterapidisipliner ville det derfor være ønskelig å enes om ett felles begrep som gir de ønskede assosiasjoner. Dersom det systemiske fagfeltet likevel trenger å anvende et eget begrep for å tydeliggjøre sin egenart mener jeg vi bør finne noe som er mer egnet. Etter en innledning, inviterer jeg til en diskusjon om disse spørsmålene.

 

Den som presenterer:

Terje Tilden, PhD, klinisk sosionom, familieterapeut, seniorforsker ved Modum Bads Forskningsinstitutt.
terje.tilden@modum-bad.no

Randi Bagge, 

Anne Hedvig Vedeler, 

Lennart Lorås, 


 

Innledere:

Vibeke Samsonsen, Førsteamanuensis i sosialt arbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskolen på Vestlandet, vibeke.samsonsen@hvl.no

Hilde Kåstad, familieterapeut og daglig leder ved Bjørgvin familiekontor i Bergen, hilde.kastad@bufetat.no

Webinaret er dessverre utsatt

Torsdag 28.04.22 kl.19.00-20.30 på Zoom

Meld deg på via denne påmeldingsside:
https://norskforeningforfamilieterapi.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=13753-CCAE

Standardisering og profesjonelt skjønn som kvalitet i faglig arbeid - er det plass til begge deler?

Standardisering og profesjonelt faglig skjønn er sentrale begrep når myndigheter og profesjonsutøvere diskuterer kvalitet i tilbudet til brukerne. Er dette motpoler eller kan standardisering og faglig skjønnsutøvelse spille på lag? Dette vil vi reflektere om på webinaret.

Vi søker å belyse hva som skjer med erfarne fagfolks opplevelse av faglig autonomi når deler av arbeidet blir standardisert, samt på hvilken måte standardisering erfares å være til hjelp eller hinder for faglig skjønnsutøvelse. Vi vil også trekke inn brukerperspektivet. 

Presentasjonen tar utgangspunkt i en artikkel vi har skrevet om dette tema basert på endringer i høykonfliktmekling i familievernet, som ble publisert i Fokus på familien 4- 2021.

Vi håper funn og diskusjon knyttet til denne studien kan ha relevans for fagfeltets diskusjoner om forholdet mellom standardisering og skjønn i arbeid med fagutvikling og kvalitet i tilbudet til brukerne.

 


 

Tirsdag 29.03.22 kl.19.00-20.30 på Zoom

Meld deg på via denne linken: 
https://norskforeningforfamilieterapi.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=GKAK-WGAU

Flerkulturell mekling og terapeutisk arbeid, et prosjekt ved Bjørgvin familiekontor.

Hva handler webinaret om?:

Mwamini Ali-Sivertsen og Åshild B. Fuglestad, begge med mange års erfaring fra flerkulturelt arbeid, våren 2021 ferdigstilte de prosjektet «Flerkulturell mekling». Mekling ved samlivsbrudd er en særnorsk ordning som kan være vanskelig å forstå for foreldre generelt. For foreldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk med enten kort botid eller som ikke er kjent med det norske systemet, kan det være ekstra utfordrende å forstå formålet med mekling. Terapeuter kan også bli usikre på hvordan de skal møte foreldre med en flerkulturell bakgrunn best mulig. Hvor skal man begynne? Hva skal man forklare om Norge, det norske barnesyn og foreldresamarbeidsavtale? Hvordan og når bør man bruke tolk? Hvor mye kan man gå utenfor den vanlige rammen for at mekler og foreldre skal oppnå en felles forståelse for det som skjer i mekling?.  Fuglestad og Ali-Sivertsen vil gjennom webinaret presenterer resultatene og hvordan man kan møte foreldre med en annen etnisk bakgrunn enn norsk i terapi.

Hvem skal presentere?:

Mwamini Ali-Sivertsen, Familieterapeut ved Bjørgvin Familiekontor. Tlf: 41044551/ 96948881
Åshild Fuglestad, Psykologspesialist ved Bjørgvin Familiekontor. Tlf: 99404447