Redaksjonens røst

For første gang i historien leser du nå ”Nordisk Forum”, et samarbeidsprosjekt mellom redak-sjonene i de fem nordiske landenes familie-terapiforeninger. Dette har resultert i et 60 siders felles medlemsblad, med norske Metaforums redaksjon som utarbeider og koordinator. Ideen om å dele mer med hverandre startet allerede i 1997 da redak-sjonene i de danske og norske medlems-bladene møttes i samarbeidet om et felles blad for STOK og NFFT. I 2002 ble SFFT – Svenska familjeterapiföreningen med, og ”Skandinavisk Forum” så dagens lys. I år er også våre venner og kolleger i Island og Finland deltakere i prosjektet!

Temaet for den nordiske kongressen i familie-terapi i august 2008 i Bergen:”Vind og bølger – familie og identitet i forandring”, har ligget under som inspirasjon for redaksjonene. I en verden hvor store forandringer skjer over natten, hvor klimatrussel, krig og uroligheter med store menneskelige omkostninger preger nyhetene, utfordres vår identitet og tilhørighet både på det profesjonelle og på det private plan. Vi må se med nye øyne på våre forestillinger om kultur, verdier og normer, i familien så vel som i behandlingsverden. Og vi blir opptatt av: Passer det vi har lært om behandling av familier til de virkelige, mang-foldige familiene og systemene vi møter? Vindene fra verdens ende har nådd Norden.

Bidragene til dette nummeret er også mang-foldige – og spenner fra møtet med det mer ukjente til vår hjemlige kliniske hverdag. Vårt møte med fremmede kulturer bidrar til økt fokus på betydningen av kunnskap og dialog og vi må sørge for at etniske minoriteters stemmer ikke undertrykkes og drukner.

Fra Finland finner du en artikkel om hvordan

den systemiske tenkningen har ført til en ny

utdannelse av allmennpraktiserende leger og samarbeid mellom profesjonene, av professor i systemisk familiemedisin Pekka Laurinvaata. Päivi Sutinen fra Finland tar for seg utfordringen i en av de mange varianter av nyfamilier i sin artikkel ”Being a parent and an adult in a stepfamily”.

Den norske psykiateren Cecilie Jávo, som har sin praksis i Sameland, etterlyser økt kultur-forståelse fra barnevernet og psykiatrien i møte med forskjellene mellom norsk og samisk oppdragelse.

Vi har to bidrag fra Grønland som på hver sin måte understreker nødvendigheten av sam-skapende dialog på tvers av forskjeller. Det gjør også de små fortellingene fra terapi-rommet.

”Vart för moderniseringens vinder familjen” undrer vår svenske kollega Magnus Ringborg i sin dialog med professor i sosialpsykolog Lasse Dencik.

Per Scultz Jørgensen fra Danmark har ”Familiens undergang og gjenopstandelse” som tema for sitt innlegg.

Bodil Burian fra Danmark aktualiserer for-skjellene mellom manualbasert og systemisk narrativ familieterapi i sin artikkel ”Børnenes drager løftes højt”.

Fra Island finner du noen synspunkter ved leder Helga Þórðardóttir – og et vakkert dikt om Nordlyset.

Vi i fellesredaksjonen har også samlet og satt inn utvalgte utsagn om begrepet familie - som er plassert rundt omkring i bladet. I tillegg har vi valgt ut en del nordiske dikt og sitater.

Landenes faste foreningsinformasjon er samlet først og sist i bladet.

Vi håper du vil like vårt Nordisk Forum, at du utfordres og inspireres til engasjement i ditt daglige arbeid og personlige liv, og stimuleres til raskt å melde deg som deltaker eller bidragsyter til den 8. nordiske kongress i Bergen i august 2008.

Hjertelig takk til alle bidragsytere!

Med de beste hilsener til dere alle fra redaksjonene i de Nordiske familieterapiforeningene

ved Metaforums koordinerende redaksjon

Kari Yvonne Kjølås, Pål Abrahamsen og Hilde Ingebrigtsen