VEILEDNING TIL SØKNAD AV FONDSMIDLER FRA NFFTs FOND

Fondet ble etablert i 2001 og er et resultat av overskuddet etter Verdenskonferansen i Oslo i år 2000, der temaet var Forsoning og der 3.de verdensperspektivet var sterkt tilstede.

Fondets formålsparagraf er den samme som for NFFT:

  • Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.
  • Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk arbeid.
  • Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi og systemisk praksis.

Medlemmer av NFFT kan søke støtte.

  • Tildelingen skal ikke være et driftstilskudd til offentlig tjeneste, men et insitament til noe som det ikke fås tilskudd til andre steder.
  • Fondsmidlene skal gi NFFTs medlemmer mulighet for å skrive mer, og stimulere til å dele faglige anliggender.
  • Det kan gis tilskudd til et avgrenset prosjekt, delprosjekt eller til å skrive en artikkel.
  • Fondsstyret kan ikke fullfinansiere prosjekter
  • Søkere må forplikte seg til å gi en tilbakemelding, som kommer foreningens medlemmer til gode, gjerne i form av en artikkel/et innlegg i Metaforum eller Fokus på Familien.
  • Fondet er et resultat av verdenskongressen i Oslo i år 2000. det er ønskelig at tildelingene også gjenspeiler temaet Forsoning og 3.de verdensperspektivet som var essensielt på verdenskonferansen i Oslo.
  • Utdeling av midler skjer etterskuddsvis på grunnlag av kvitteringer/bilag for utgifter.

Det er besluttet en frist på 3 år for å få utbetalt tildelte midler. Ut over denne fristen må det søkes på nytt.

Søknadsfristen for 2023 er 31. oktober 2022

Maksimumsbeløp for utdeling i 2022 er kr. 30.000, -

Søkere må bruke søknadsskjema for NFFT- Fondet.

Søknadsskjema finner du nedenfor

Søknaden sendes på e-post til Fondets leder Halvor de Flon. E-post: halvor.flon@vid.no

Fondsstyret for 2022 består av:
Halvor De Flon (Leder)
Arne Kallekleiv
Bente Barstad (Styrets repr.)